Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Φροντιστήριο στο μάθημα του Γενικού Διοικητικού Δικαίου (7-4-2016)

Στο πέμπτο φροντιστηριακό μάθημα για το Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (7-4-2016), θα αναλυθούν τα κάτωθι πρακτικά θέματα:

Ι. Πρακτικό θέμα

Ο νόμος N προβλέπει ότι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) είναι ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, η οποία έχει την αρμοδιότητα να χαρακτηρίζει ένα παίγνιο ως τυχερό ή μη και να επιβάλλει χρηματική ποινή μεταξύ 50.000 και 150.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τη διέπουσα τις προϋποθέσεις διεξαγωγής τυχερών παιγνίων νομοθεσία. Με την από 3.1.2010 απόφαση, την οποία έχει εξέδωσε η ΕΕΕΠ κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου Ν, προβλέπεται ότι για τη διεξαγωγή και μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθμούς τυχερών παιγνίων απαιτείται προηγουμένως να έχουν αναρτηθεί, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, στον δικτυακό τόπο της ΕΕΕΠ οι όροι διεξαγωγής του παιγνίου. Η απόφαση της 3.1.2010 έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό πρόγραμμα «Διαύγεια» στις 5.1.2010. Η ΕΕΕΠ, με την από 14.5.2012 πράξη της, επέβαλε στην εταιρεία ΑΕ πρόστιμο 110.000 ευρώ, για τον λόγο ότι, στις 5.6.2010, μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό της σταθμό παίγνιο, το οποίο η ΕΕΕΠ είχε χαρακτηρίσει τυχερό, του οποίου όμως οι όροι διεξαγωγής δεν είχαν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της εν λόγω αρχής, διότι η εταιρεία ΑΕ δεν είχε υποβάλει σχετικό αίτημα. Με την από 30.5.2012 αίτησή της, η εταιρεία ΑΕ ζήτησε από την ΕΕΕΠ την επανεξέταση της υπόθεσης. Προέβαλε ότι η από 14.5.2012 πράξη είναι παράνομη και πρέπει να ανακληθεί για τους εξής λόγους:

(α) επειδή η από 3.1.2010 απόφαση της ΕΕΕΠ, για την παράβαση της οποίας επιβλήθηκε το εις βάρος της πρόστιμο, δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως· (β) επειδή η ΕΕΕΠ δεν συνεδρίασε δημοσίως κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης· (γ) επειδή παρήλθε μεγάλο, πέραν του ευλόγου, χρονικό διάστημα από την διάπραξη της παράβασης που της αποδίδεται έως την επιβολή του προστίμου, με συνέπεια να αποδυναμωθεί η αρμοδιότητα της ΕΕΕΠ να της επιβάλει κύρωση, η δε επιβολή του προστίμου συνιστά παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης· δ) επειδή το πρόστιμο είναι υπερβολικά υψηλό και, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της ΑΕ, η εκ μέρους της καταβολή του προστίμου θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία της· ε) επειδή είχε ανακληθεί ο διορισμός ενός μέλους της ΕΕΕΠ λόγω αδικαιολόγητης απουσίας του από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΕΕΠ, οπότε δεν είχε νόμιμη συγκρότηση κατά την έκδοση της πράξης.

Ερωτάται:

  1. Να χαρακτηρίσετε την από 30-5-2012 αίτηση της ΑΕ προς την ΕΕΕΠ.
  2. Ευσταθούν οι λόγοι που προβάλλει η ΑΕ;

ΙΙ. Πρακτικό θέμα 

Mε την από 1.8.2004 προκήρυξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας προκηρύχθηκε η πλήρωση μια θέσης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και με σχέση έμμισθης εντολής κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986. Για την επιλογή του καταλληλότερου μεταξύ των υποψηφίων συγκροτήθηκε η Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 11 παρ. 2 του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με πρόεδρο αυτής τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Π. Η διάταξη αυτή ορίζει ότι «η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή,η οποία αποτελείται από:α) έναν πρόεδρο πρωτοδικών του πρωτοδικείου της έδρας του οικείου δικηγορικού συλλόγου, β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, του οικείου δικηγορικού συλλόγου, γ) έναν εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου νομικού προσώπου. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο πρόεδρος πρωτοδικών». Η Επιτροπή αυτή συνήλθε σε τρεις συνεδριάσεις (στις 25.11.2004, στις 12.12.2004 και στις 9.1.2005)και τελικώς επέλεξε ως καταλληλότερο μεταξύ των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης τον Α και ως πρώτο αναπληρωματικό τον Β. Με βάση την από 9.1.2005 απόφαση της Επιτροπής εκδόθηκε η από 17.4.2005 απόφαση του Διοικητή του ανωτέρω Νοσοκομείου περί πρόσληψης του Α. Ο Β προτίθεται να προσβάλει δικαστικώς την από 9.1.2005απόφαση τηςΕπιτροπής Επιλογής, προβάλλοντας τους εξής ισχυρισμούς: α) εκδόθηκε χωρίς να τηρηθεί το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του B, β) το μέλος Γ της Επιτροπής Επιλογής γεννήθηκε στα Καλάβρυτα και φοίτησε στο εκεί δημοτικό σχολείο, όπως και ο επιλεγείς Α, γ) τα πρακτικά των τριών συνεδριάσεων της Επιτροπής Επιλογής δεν αποτυπώνουν αυτολεξεί όσα διεμείφθησαν κατά τις συνεδριάσεις αυτές και δ) η συμμετοχή του Π στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Επιλογής καθιστά μη σύννομη τη σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής.

Ερωτάται:

  1. Ποια είναι η νομική φύση α) της από 1.8.2004 προκήρυξης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου,β) της από 9.1.2005απόφασης της Επιτροπής Επιλογής και γ) της από 17.4.2005 απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου;
  2. Ευσταθούν οι ισχυρισμοί του B;

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο