Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Φροντιστηριακό μάθημα στη Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου (7.3.2018)

Στο φροντιστηριακό μάθημα της 7.3.2018 θα αναλυθεί το κάτωθι πρακτικό θέμα και θα εξετασθούν οι ακόλουθες θεματικές:

1. στο πεδίο της διοικητικής δικονομίας – ουσιαστικού διοικητικού: ζητήματα προϋποθέσεων παραδεκτού (εκτελεστότητα πράξης, προθεσμία, αρμοδιότητα δικαστηρίου) και αυτεπάγγελτο – παρεμπίπτοντα έλεγχο κανονιστικής πράξης

2. άρ. 43 Σ – νομοθετική εξουσιοδότηση, προϋποθέσεις νόμιμης μεταβίβασης αρμοδιότητας προς θέσπιση κ.δ. (θα δοθεί βασική νομολογία για το εν λόγω ζήτημα, θα παρουσιαστεί και η σχετικά πρόσφατη 1804/2017 ΟλΣτΕ [ΣτΕ 1804-2017])

3. Υποχρέωση συμμόρφωσης σε ακυρωτική απόφαση μετά από ακύρωση κανονιστικής πράξης που ρυθμίζει τους όρους αδειοδότησης μίας επαγγελματικής δραστηριότητας (άρ. 5Σ), βλ. ΣτΕ 211/2006, 3485/2010.

Πρακτικό θέμα

Με τα από 30.11.2010 και 9.3.2011 έγγραφα της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των οποίων δεν προκύπτει ο ακριβής χρόνος περιέλευσής τους στον αιτούντα, γνωστοποιήθηκαν σ’ αυτόν, αντιστοίχως, τα από 13.11.2010 και 5.3.2011 πρακτικά συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής, για τη μη χορήγηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος  του Φυσικού – Ακτινοφυσικού Ιατρικής σε περιοχή εντός ιοντιζουσών ακτινοβολιών, την οποία είχε ζητήσει. Το τελευταίο πρακτικό της Επιτροπής εκδόθηκε μετά την από 25.2.2011 αίτηση θεραπείας που άσκησε ο αιτών αμφισβητώντας το περιεχόμενο της πρώτης απόφασής της, χωρίς να προκύπτει ότι έγινε νέα έρευνα επί του πραγματικού της υπόθεσης.

Η Επιτροπή έκρινε με βάση τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός προσόντων για την επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσοκομείων» (ΦΕΚ Β’ 280/1983), η οποία εκδόθηκε κατ’ επίκληση της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του ν.δ. 181/1974 «Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών» (ΦΕΚ Α’ 347), που προβλέπει ότι τα προσόντα εν γένει των επαγγελματικώς απασχολουμένων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η απόρριψη του αιτήματος έγινε διότι ο αιτών δεν αποδείκνυε το προσόν της πρακτικής άσκησης σε νοσηλευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, με βάση την πιο πάνω υπουργική απόφαση, για την απόκτηση άδειας, με έναν από τους προβλεπόμενους στην ίδια απόφαση τρόπους. Ακολούθως ο αιτών άσκηση το από 20.5.2011 ένδικο βοήθημα κατά των δύο πρώτων εγγράφων.

Ερωτάται:

1) Ποια πράξη μπορεί να θεωρηθεί παραδεκτώς προσβαλλόμενη;

2) Ποιο ένδικο βοήθημα μπορεί να ασκηθεί και ενώπιον ποιού δικαστηρίου;

3) Στην προκειμένη περίπτωση ασκήθηκε εμπροθέσμως;

4) Μπορεί το δικαστήριο, κατά τον έλεγχο της νομιμότητας της απόρριψης από τη Διοίκηση του αιτήματος, να ελέγξει αυτεπαγγέλτως, χωρίς να προβάλλεται σχετική αμφισβήτηση, το κύρος της υπουργικής απόφασης στην οποία στηρίχθηκε η Διοίκηση;

5) Θα εντοπίζατε κάποιο πρόβλημα στη νομοθετική εξουσιοδότηση του ν.δ. 181/1974;

6) Σε περίπτωση ακύρωσης της προσβαλλόμενης πράξης ή πράξεων, λόγω ενός τέτοιου προβλήματος, ήτοι λόγω έλλειψης ενός ισχυρού κανονιστικού καθεστώτος, οπότε καθίσταται και πάλι εκκρεμές το αίτημα για τη χορήγηση της άδειας, πως μπορεί να ικανοποιηθεί από τη Διοίκηση, στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσής της προς την απόφαση του Δικαστηρίου, το δικαίωμα του αιτούντος στην άσκηση του ως άνω επαγγέλματος, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, ενόψει του ότι γίνεται σε περιοχή εντός ιοντιζουσών ακτινοβολών, δηλ. σε περιοχή που ενέχει κινδύνους για την υγεία;

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο