Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Φροντιστηριακό μάθημα Γενικού Διοικητικού Δικαίου (Α΄Τμήμα) 9-4-2021

09.04.2021
Άσκηση 1
Θεματολογία: Δέσμια αρμοδιότητα/διακριτική ευχέρεια

α. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 και 4 του ν. 5607/1932, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 ν. 1316/1983, «1. Φαρμακείο που βρίσκεται σε λειτουργία δε μπορεί να μείνει κλειστό, χωρίς άδεια της αρμόδιας Αρχής, περισσότερο από τρεις ημέρες. (…) 4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη με πρόστιμο μέχρι 100.000 δραχμές (…). Σε περίπτωση αργίας του φαρμακείου περισσότερο από 3 μήνες, χωρίς την άδεια της αρμόδιας Αρχής, ο παραβάτης φαρμακοποιός τιμωρείται με ανάκληση της άδειας ίδρυσης του φαρμακείου του.». (i) Η «ανάκληση της άδειας ίδρυσης του φαρμακείου» εκδίδεται κατά δέσμια αρμοδιότητα ή κατά διακριτική ευχέρεια; (ii) Το ίδιο ερώτημα ως προς το πρόστιμο.

β. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 ν. 2738/1999, που αφορά στις διαδικασίες επιλογής μέσω ΑΣΕΠ, «Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά γενικώς τα οποία, σύμφωνα με την προκήρυξη, πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου, δεν γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ανεξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους. Στην κατά το προηγούμενο εδάφιο απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσμων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και αυτά που είναι συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως.». Ο Α συμμετέχει σε διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕΠ και διαπιστώνει ότι από τα έγγραφα (που προσκόμισε εμπροθέσμως και σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη), μπορεί να εγερθούν αμφιβολίες ως προς την προϋπηρεσία του. Μετά την πάροδο της σχετικής προθεσμίας, υποβάλλει νέο έγγραφο, στο οποίο επεξηγεί τον τρόπο μέτρησης των μηνών που εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει δεκτό αυτό το έγγραφο βάσει του άρθρου 20 παρ. 7 ν. 2738/1999;

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 ν. 96/1973 «Φαρμακοποίος, γιατρός, κτηνίατρος ή άλλος πωλητής, ο οποίος διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ, για τα οποία απαιτείται άδεια κυκλοφορίας, χωρίς άδεια ή μετά τη λήξη ή ανάκλησή της ή κατά τη διάρκεια αναστολής της ισχύος της και εφ`όσον έχει τηρηθεί η διαδικασία ενημέρωσής του, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 1.500.000 δραχμές και κλείσιμο του φαρμακείου, φαρμακαποθήκης ή άλλου καταστήματος μέχρι τρεις μήνες. Σε περίπτωση επανάληψης της παραβάσεως (…) τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή από 200.000 μέχρι 1.000.000 δρχ. και αφαίρεση από τρεις (3) μέχρι έξι (6) μήνες της άδειας άσκησης επαγγέλματος.». Ο Α διαθέτει στην αγορά της Θεσσαλονίκης φαρμακευτικό σκεύασμα, το οποίο δεν έχει αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΦ, παρότι τούτο απαιτούταν. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΕΟΦ τον εντοπίζουν και πρόκειται να του επιβάλλουν πρόστιμο. (i) Ο ένας από τους υπαλλήλους που ασχολείται με την υπόθεση, ο Υ, γνωστός για την επιείκειά του, αναφέρει ότι «Είναι η πρώτη παράβαση του Α· εξάλλου, φαίνεται καλός άνθρωπος και εξαίρετος επιστήμονας. Κρίνω ότι δεν είναι αναγκαία η επιβολή προστίμου.».

1

Είναι σύννομη η παρατήρηση του Υ; (ii) Αν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι αρνητική, ποια θα έπρεπε να είναι η διατύπωση του νόμου ώστε ο Υ να έχει δίκιο; (iii) Αν ο νόμος όριζε ότι ο παραβάτης «τιμωρείται με πρόστιμο από 200.000 μέχρι 1.000.000 δρχ. αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης», θα υπήρχε κάποια ευχέρεια ως προς την επιβολή του;

***

Άσκηση 2

Θεματολογία: Κανονιστική αρμοδιότητα διοίκησης, Δέσμια αρμοδιότητα/Διακριτική ευχέρεια, Μεταβίβαση εξουσίας προς υπογραφή

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 ν. 2734/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 ν. 3181/2003, κριτήρια πρόσληψης των ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούν, μεταξύ άλλων, «ο γενικός βαθμός απολυτηρίου Λυκείου, η γνώση ξένης γλώσσας, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης, η κατοχή άδειας ικανότητας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου, η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας “Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας” και η υπαγωγή στις διατάξεις των εδαφίων α ́ και ε ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (…).». Στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι «Ο αριθμός των μορίων κατά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα, ο τρόπος διαπίστωσής τους, η προκήρυξη των θέσεων, η διαδικασία πρόσληψης, οι προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας τους, η διαδικασία απόλυσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αθλητικές δοκιμασίες και υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης». Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης εκδίδει, κατ’ επίκληση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 9 παρ. 6 ν. 2734/1999, την υπ’ αριθμ. 7002/12/1- ι ́/26.03.2007 απόφασή του, η οποία προβλέπει στο άρθρο 1 παρ. 1 ότι: «1. Ως Ειδικοί Φρουροί προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις: α. (…) δ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων δοκίμων αστυφυλάκων και να μην φέρουν δερματοστιξία “τατουάζ” στο σώμα τους.». Εν συνεχεία, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης εκδίδει προκήρυξη για την πρόσληψη 1500 ειδικών φρουρών, βάσει των διατάξεων του ν. 2734/1999 και της υπ’ αριθμ. 7702/12/1-ι’/26.03.2007 απόφασής του. Ο Α υποβάλει την υποψηφιότητά του και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα νομότυπα αλλά όταν έρχεται η ώρα να εξεταστεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή διαπιστώνεται ότι φέρει «δερματοστιξία κορμού και κοιλιακής χώρας» και αποκλείεται από την διαδικασία. Στη σχετική απόφαση απόρριψης της υποψηφιότητας του Α, αναγράφεται ότι τούτη έλαβε χώρα «κατά δέσμια αρμοδιότητα της διοίκησης».

2

Ο Α διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό του ισχυριζόμενος ότι: (α) Η υπ’ αριθμ. 7002/12/1-ι’/26.03.2007 απόφαση παραβιάζει τους κανόνες της νομοθετικής εξουσιοδότησης και ότι (β) η διοίκηση είχε διακριτική ευχέρεια και όχι δέσμια αρμοδιότητα για να απορρίψει την υποψηφιότητά του. Συμφωνείτε μαζί του; (γ) Ποια θα ήταν η απάντησή σας στους ισχυρισμούς του Α αν η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. δ’ της απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης όριζε ότι οι υποψήφιοι οφείλουν «να μην φέρουν δερματοστιξία με απεικονίσεις που είτε υπονομεύουν την ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε είναι προκλητικές κατά τρόπο που δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους»; (δ) Ο Α παρατηρεί ότι η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η υποψηφιότητά του υπογράφεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας. Ωστόσο, ο τελευταίος, κατά νόμο αρμόδιος για την έκδοση των σχετικών πράξεων, είχε δημοσιεύσει καθόλα νόμιμη απόφαση (και μάλιστα προ της έναρξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων), με την οποία εξουσιοδοτούσε τον Διευθυντή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής να υπογράφει έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που αφορούν στην επίμαχη διαδικασία επιλογής, «περιλαμβανομένων των αποφάσεων διαγραφής επιτυχόντων από τον οικείο πίνακα και των αποφάσεων απόρριψης υποψηφίων λόγω μη συνδρομής των τυπικών προσόντων επιλογής». Ορθά διαμαρτύρεται ο Α για την υπογραφή του Αρχηγού;

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο