Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Φροντιστήριο στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (14-12-2015)

Στο έκτο φροντιστηριακό μάθημα για το Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, θα αναλυθούν τα ακόλουθα πρακτικά θέματα:

Ι.Πρακτικό

Στο άρθρο 67 του v. 3528/2007 (ΥΚ) ορίζεται ότι: «1. Μετάθεση επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, μόνο όταν υπάρχει κενή θέση. 2. Οι μεταθέσεις μετά από αίτηση του υπαλλήλου προηγούνται των μεταθέσεων χωρίς αίτηση. … . 3. Για τη διενέργεια μεταθέσεων λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου, του χρόνου υπηρεσίας κατά περιοχή, της οικογενειακής του κατάστασης, της ηλικίας, της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας, αξιολογούμενα με συντελεστές βαρύτητας (μόρια). Η οικογενειακή κατάσταση αξιολογείται με συντελεστή τρία (3) για τον σύζυγο, τρία (3) για το πρώτο και πέντε (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους ηλικία των ετών 40, 41- 50 και 51 – 60 αξιολογείται με τους συντελεστές ένα (1), δύο (2) και τρία (3), αντίστοιχα. 4. … 5.Η μετάθεση των υπαλλήλων διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου…».

Με το αριθ. Ρ1/2013 έγγραφο (α) της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τη μετάθεση της Α., υπαλλήλου του Ιδρύματος λόγω υπηρεσιακών αναγκών χωρίς την υποβολή αίτησή της. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με το πρακτικό Π/2013 (β) «συμφώνησε ομόφωνα με την πρόταση της Προϊσταμένης» αναφερόμενο στα έγγραφα του φακέλου της υπόθεσης. Ακολούθησε η έκδοση της Ρ2/30-5-2014 απόφασης (γ) περί μετάθεσης της αιτούσας για υπηρεσιακούς λόγους από τον Διοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ο οποίος όταν διορίσθηκε δεν κατείχε το προβλεπόμενο πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. Κατά της απόφασης αυτής η Α. στράφηκε με την από 30-6-2014 «ένσταση», που κατά νόμο μπορούσε να ασκήσει εντός δύο μηνών για λόγους νομιμότητας ενώπιον του εποπτεύοντος Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ζητώντας την ακύρωσή της και προβάλλοντας την παρανομία της γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τόσο λόγω παράνομης αιτιολογίας, στο βαθμό που δεν είχε ζητήσει η ίδια τη μετάθεσή της, λόγω μη άσκησης της αρμοδιότητας του Συμβουλίου καθώς και λόγω απουσίας ορισμένου τακτικού μέλους του από την συνεδρίαση χωρίς να έχει ειδοποιηθεί ο αναπληρωτής του για να τον αναπληρώσει.

Ο Υπουργός με το Φ/17-7-2014 έγγραφό (δ) του ζήτησε από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να ανακαλέσει την πράξη μετάθεσης κάνοντας δεκτούς τους ισχυρισμούς της Α. στο σύνολό τους. Ο τελευταίος απάντησε, ωστόσο, με το σχετικό Ρ3/1-9-2014 (ε) έγγραφό του προς τον Υπουργό, το οποίο κοινοποίησε στην Α., ότι η πράξη μετάθεσης είναι σε κάθε περίπτωση νόμιμη αναφερόμενος σε συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας αλλά και στο γεγονός ότι το μέλος, που απουσίαζε, βρισκόταν για λόγους υγείας στο εξωτερικό. Ενόψει του ιστορικού αυτού ερωτάται:

  • Ποιες από τις υπογραμμισμένες (από α έως ε) πράξεις του ιστορικού αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και ποιες όχι;
  • Ήταν νόμιμη η γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου;
  • Ήταν νόμιμη η Ρ2/30-5-2014 (γ) απόφαση του Διοικητή;
  • Πώς θα χαρακτηρίζατε νομικά την «ένσταση» της Α.; Διακόπτει την προθεσμία του ενδίκου βοηθήματος κατά της προαναφερόμενης απόφασης του Διοικητή;
  • Άσκησε νόμιμα την αρμοδιότητά του ο Υπουργός;
  • Θα μπορούσε η Α. να αξιώσει αποζημίωση κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ελληνικού Δημοσίου; Θα μπορούσε να αξιώσει τα έξοδα εγκατάστασης, σε περίπτωση, που η μετάθεση έλαβε χώρα σε άλλη πόλη;

ΙΙ.Πρακτικό

Ο νόμος N προβλέπει ότι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) είναι ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, η οποία έχει την αρμοδιότητα να χαρακτηρίζει ένα παίγνιο ως τυχερό ή μη και να επιβάλλει χρηματική ποινή μεταξύ 50.000 και 150.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τη διέπουσα τις προϋποθέσεις διεξαγωγής τυχερών παιγνίων νομοθεσία. Με την από 3.1.2010 απόφαση, την οποία έχει εξέδωσε η ΕΕΕΠ κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου Ν, προβλέπεται ότι για τη διεξαγωγή και μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθμούς τυχερών παιγνίων απαιτείται προηγουμένως να έχουν αναρτηθεί, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, στον δικτυακό τόπο της ΕΕΕΠ οι όροι διεξαγωγής του παιγνίου. Η απόφαση της 3.1.2010 έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό πρόγραμμα «Διαύγεια» στις 5.1.2010. Η ΕΕΕΠ, με την από 14.5.2012 πράξη της, επέβαλε στην εταιρεία ΑΕ πρόστιμο 110.000 ευρώ, για τον λόγο ότι, στις 5.6.2010, μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό της σταθμό παίγνιο, το οποίο η ΕΕΕΠ είχε χαρακτηρίσει τυχερό, του οποίου όμως οι όροι διεξαγωγής δεν είχαν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της εν λόγω αρχής, διότι η εταιρεία ΑΕ δεν είχε υποβάλει σχετικό αίτημα. Με την από 30.5.2012 αίτησή της, η εταιρεία ΑΕ ζήτησε από την ΕΕΕΠ την επανεξέταση της υπόθεσης. Προέβαλε ότι η από 14.5.2012 πράξη είναι παράνομη και πρέπει να ανακληθεί για τους εξής λόγους:

(α) επειδή η από 3.1.2010 απόφαση της ΕΕΕΠ, για την παράβαση της οποίας επιβλήθηκε το εις βάρος της πρόστιμο, δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως· (β) επειδή η ΕΕΕΠ δεν συνεδρίασε δημοσίως κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης· (γ) επειδή παρήλθε μεγάλο, πέραν του ευλόγου, χρονικό διάστημα από την διάπραξη της παράβασης που της αποδίδεται έως την επιβολή του προστίμου, με συνέπεια να αποδυναμωθεί η αρμοδιότητα της ΕΕΕΠ να της επιβάλει κύρωση, η δε επιβολή του προστίμου συνιστά παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης· δ) επειδή το πρόστιμο είναι υπερβολικά υψηλό και, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της ΑΕ, η εκ μέρους της καταβολή του προστίμου θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία της· ε) επειδή είχε ανακληθεί ο διορισμός ενός μέλους της ΕΕΕΠ λόγω αδικαιολόγητης απουσίας του από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΕΕΠ, οπότε δεν είχε νόμιμη συγκρότηση κατά την έκδοση της πράξης.

Ερωτάται:

  1. Να χαρακτηρίσετε την από 30-5-2012 αίτηση της ΑΕ προς την ΕΕΕΠ.
  2. Ευσταθούν οι λόγοι που προβάλλει η ΑΕ;

 

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο