Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Τρίτο και τέταρτο φροντιστηριακό μάθημα Γενικού Διοικητικού Δικαίου (22 και 29-03-2017)

Στο τρίτο και τέταρτο φροντιστηριακό μάθημα του Γενικού Διοικητικού Δικαίου (Α΄Τμήμα) θα εξετασθούν τα ακολουθα πρακτικά θέματα:

I. Πρακτικό

Στο άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 3054/2002, «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», προβλέπεται ότι «με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για κάθε παράβαση του νόμου αυτού και των κατ΄εξουσιοδότησή του εκδιδομένων πράξεων επιβάλλεται πρόστιμο από 15.000 έως 1.500.000 ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης». Κατ’εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδόθηκε η Δ2/Φ.5/9477/2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία ρυθμίζει περιπτωσιολογικά τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν κατά τον ν. 3054/2002 οι διακινούντες πετρελαιοειδή και, αντιστοίχως, τις επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002. Το άρθρο 18 του ν. 3054/2002 προβλέπει τη σύσταση, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Κλιμακίων Ελέγχου, Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων, ως αρμόδιων για τη διενέργεια ελέγχων σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. Κατ’εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής εκδόθηκε η Δ2/1297/2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία ορίζει ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων για τη «διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε εγκαταστάσεις διύλισης, αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα διακίνησης προϊόντων ιδίως όσον αφορά τον τύπο και ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων», τα οποία συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης για ορισμένη γεωγραφική περιοχή και απαρτίζονται από δύο έως τέσσερις υπαλλήλους των Υπουργείων Ανάπτυξης ή Οικονομίας και Οικονομικών. Εν προκειμένω, με την από 1.9.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως μέλη του 3ου Κλιμακίου προς διενέργεια ελέγχων, μεταξύ άλλων, στο πρατήριο υγρών καυσίμων του Χ, ορίσθηκαν οι υπάλληλοι Α, Β, Γ και Δ του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια δειγματοληπτικού ελέγχου που διενεργήθηκε την 1.10.2003 στο πρατήριο του Χ, ανιχνεύθηκε σε δείγμα σούπερ αμόλυβδης βενζίνης ο ιχνηθέτης «κινιζαρίνη» σε ποσοστό 0.24 mg/L, κατά παράβαση του ν. 3054/2002 και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί προς εξειδίκευση και εκτέλεσή του. Βάσει της διαπίστωσης αυτής, επιβλήθηκε στον πρατηριούχο Χ με την από 23.10.2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης πρόστιμο ύψους 33.700 ευρώ για την ως άνω παράβαση. Ερωτάται:Α) Ποιά η νομική φύση των αποφάσεων Δ2/Φ.5/9477/2003 και Δ2/1297/2003 του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς και του επιβληθέντος προστίμου; Β) Επηρεάζει τη νομιμότητα της από 1.9.2003 απόφασης του Γενικού Γραμματέα η έλλειψη δημοσίευσής της; Γ) Ευσταθεί ο ισχυρισμός του Χ ότι τα κλιμάκια ελέγχου δεν είχαν επιβάλει στο παρελθόν πρόστιμα σε πρατήρια υγρών καυσίμων για την ίδια παράβαση; Δ) Επηρεάζει τη νομιμότητα της απόφασης περί επιβολής προστίμου το γεγονός ότι η Διοίκηση δεν κάλεσε τον Χ να εκφράσει τις απόψεις του ως προς την αποδοθείσα παράβαση, ενόψει της οποίας επιμέτρησε το επιβληθέν πρόστιμο; Ε) Ποιές συνέπειες έχει για τον Χ η αντίθεση του νόμου 3054/2002 προς την οδηγία 85/374/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων;  

 ΙΙ. Πρακτικό

Με την από από 3.12.1998 προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 71/17.12.1998), προκηρύχθηκε θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία» στον Τομέα Βασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ίδιου ως άνω Τμήματος. Στη συνέχεια, με την από 12-2-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης συγκροτήθηκε το οικείο εκλεκτορικό σώμα, το οποίο όρισε με την από 20-3-1999 απόφασή του τριμελή εισηγητική επιτροπή. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 περ. Γ’ (πρώην περ. Ε’) του ν. 2083/1992 (Α’ 159) ορίζεται ότι : το εκλελτορικό σώμα « ορίζει τριμελή εισηγητική επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, τα οποία μπορούν να έχουν την ιδιότητα του εκλέκτορα . . . Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, η τριμελής εισηγητική επιτροπή συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου άλλου Τμήματος ή Σχολής του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. και αν δεν υπάρχουν τέτοια μέλη Δ.Ε.Π. ή δεν επαρκούν, η τριμελής εισηγητική επιτροπή συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος και στη συνέχεια άλλου Τμήματος ή Σχολής του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.».

Ο Α υπέβαλε αίτηση με όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ωστόσο, στις 15.4.1999 η εισηγητική επιτροπή υπέβαλε στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος έκθεση με αιτιολογημένη αξιολόγηση του έργου και της προσωπικότητας των υποψηφίων, σύμφωνα με την οποία υπερέχει ο υποψήφιος Β. Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, βάσει της εν λόγω εισηγητικής έκθεσης, ο υποψήφιος Β εξελέγη στα πλαίσια κοινής συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης και του εκλεκτορικού σώματος. Στη συνέχεια η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την πράξη του Πρύτανη περί διορισμού του εκλεγέντος.

Ο Α θεωρεί ότι η εκλογή του Β κατά παράλειψη του ιδίου είναι παράνομη, διότι το εκλεκτορικό σώμα όρισε ως μέλη της εισηγητικής επιτροπής μέλη Δ.Ε.Π. με συγγενές και όχι ίδιο γνωστικό αντικείμενο, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν μέλη ΔΕΠ με ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό της υπό πλήρωση θέσης σε άλλα Τμήματα του ίδιου Α.Ε.Ι. καθώς και σε άλλα Α.Ε.Ι..

1) Ποια είναι η νομική φύση των αναφερόμενων πράξεων;

2) Ευσταθεί οι ισχυρισμός του Α;

3) Μπορεί να προβάλει ο Α τον εν λόγω ισχυρισμό παρά το γεγονός ότι έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση του Πρύτανη;

βλ. και ΣτΕ 1010/2004

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο