Μελέτες στην ελληνική γλώσσα

 

 1. Η προβληματική των ενδικοφανών προσφυγών ενόψει της συνταγματικής κατοχυρώσεως της αιτήσεως ακυρώσεως, Δ 21 (1990), σ. 641-660
 2. Η αρχή της αναλογικότητας στην νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΕΕυρΔ 1997, σ. 1-27 και 247-296
 3. Η διαπλοκή ενδικοφανούς προσφυγής και διοικητικής δίκης, ΕΔΔΔΔ 42 (1998), σ. 12-32
 4. Η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στην νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ 29 (1998), σ. 670-703
 5. Η εξουσία ασκήσεως προσφυγής ακυρώσεως κατά το άρθρο 173, 4ο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ΠερΔικ 2/1998, σ. 205-214
 6. Η προστασία των εγκύων εργαζομένων στο κοινοτικό δίκαιο. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ής Ιουνίου 1998, στην υπόθεση C-394/96, Brown κατά Rentokil, ΔτΑ 1/1999, σ. 159-193
 7. Προβλήματα εφαρμογής της δικονομικής οδηγίας 89/665/ΕΟΚ: Τα αρμόδια για την παροχή έννομης προστασίας όργανα στο πλαίσιο της συνάψεως δημοσίων συμβάσεων, ΕΔΔΔΔ 43 (1999), σ. 747-783
 8. Το καθήκον συνεργασίας των εθνικών αρχών και δικαστηρίων με τα κοινοτικά όργανα – Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 10 ΕΚ (πρώην άρθρου 5 της Συνθήκης ΕΚ), Δ (31) 2000, σ. 434-452
 9. Η δομή και η λειτουργία του άρθρου 308 ΕΚ (πρώην άρθρου 235 της Συνθήκης ΕΚ), ΕΕΕυρΔ 2000, σ. 307-349
 10. Ερμηνεία των Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (B. Σκουρής, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2003), σελ. 200.
 11. Η κωδικοποίηση των γενικών αρχών της διοικητικής διαδικασίας. Συγκριτικές παρατηρήσεις κατά το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, ΕΔΔΔΔ 3/2001, σ. 417-426
 12. Koινοτικό δίκαιο και πρόσβαση των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 11ης Ιανουαρίου 2000, στην υπόθεση C-285/98, Tanja Kreil, ΔτΑ 19/2003, σ. 889-934
 13. Το κοινοτικό δίκαιο δεν έχει εφαρμογή στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, ΔτΑ 20/2003, σ. 1267-1270
 14. Ζητήματα αιτιότητας επί του πειθαρχικού αδικήματος, εις Αιτία, Αιτιότης και Δίκαιον, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη/L’Harmattan, Paris-Torino-Budapest, 2003, σ. 481-520.
 15. H αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στη γαλλική έννομη τάξη, ΔτΑ Ι/2003, σ. 253-330
 16. H κοινοτική αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως παράδειγμα αλληλεπιδράσεως των εννόμων τάξεων, ΔτΑ, Ι/2003, σ. 171-237
 17. Eπισκόπηση της νομολογίας του Conseil constitutionnel έτους 2005, ΤοΣ 2/2006, σ. 633-670
 18. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ο «δικαστικός ακτιβισμός», Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, ΙΙΙ, 2007, σ. 461-487
 19. Νομολογιακές εξελίξεις στην έννομη προστασία του διοικουμένου. Το παράδειγμα του ανώτατου πειθαρχικού συμβουλίου των Δικηγόρων, ΔτΑ 36/2007 σ. 1225-1255
 20. Η προσωπική ευθύνη των δικαστικών λειτουργών και η αγωγή κακοδικίας υπό το πρίσμα της κοινοτικής νομολογίας, ΕυρΠολ 2/2007, σ. 499-527
 21. Nομολογιακές εξελίξεις στο καθεστώς των υποχρεωτικών διοικητικών προσφυγών του γαλλικού δικαίου, ΕΔΚΑ 3/2007, σ. 177-193
 22. H εφαρμογή της αρχής της ασφάλειας δικαίου στην προσφατη νομολογία του Conseil d’Etat, ΕφημΔΔ 1/2007, σ. 49-64
 23. Το θεσμικό πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας των οίκων ευγηρίας, Ψυχιατρική και Δίκαιο-ΙΙΙ. Μειωμένη νοητική επάρκεια (επιμέλεια: Α. Κουτσουράδης, Κ. Σολδάτος, Μ. Μαλλιώρη, Ι. Καράκωστας), Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2008, σ. 265-292
 24. Συλλογική δράση και ελεύθερη κυκλοφορία: ο δύσκολος συμβιβασμός της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των θεμελιωδών κοινοτικών ελευθεριών (παρατηρήσεις στις αποφάσεις του ΔΕΚ της 11ης Δεκεμβρίου 2007, C-438/05, Viking, και της 18ης Δεκεμβρίου 2008, C-341/05, Laval), Εφαρμογές ΙΙ/2008, σ. 762-786
 25. Επισκόπηση της νομολογίας του Conseil d’ Etat του έτους 2007, ΤοΣ 3/2008, σ. 637-682
 26. Οι κυρωτικοί νόμοι υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕφημΔΔ 2/2008, σ. 233-245ΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 27. Η προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής Συνθήκης, ΕΕΕυρΔ 3/2009, σ. 299-308
 28. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του συστήματος της γαλλικής διοικητικής δικαιοσύνης. Σύγκριση με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ΔτΑ 42/2009, σ. 443-461
 29. Περιορισμός των αναδρομικών αποτελεσμάτων δικαστικής αποφάσεως η οποία ακυρώνει ατομική διοικητική πράξη : σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις του γαλλικού Conseil d’Etat της 12ης Δεκεμβρίου 2007, Sire και Vignard, ΕφημΔΔ 1/2009, σ. 75-86 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 30. Η σημασία του διαλόγου των δικαστών για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (σκέψεις με αφορμή την απόφαση του Conseil d’Etat της 10ης Απριλίου 2008, Conseil national des barreaux), ΘΠΔΔ 5/2009, σ. 550-566ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 31. Η σχέση εθνικού Συντάγματος και κοινοτικού δικαίου υπό το πρίσμα του διαλόγου των δικαστών. Πρακτική απάντηση σε ένα δογματικό ζήτημα (Με αφορμή το βιβλίο της Λίνας Παπαδοπούλου: Εθνικό Σύνταγμα και Κοινοτικό Δίκαιο: Το ζήτημα της «υπεροχής», Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2009), ΕΔΚΑ, 2010, σ. 257-274ΣΧΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 32. Η έννοια του δικαστικού οργάνου στην πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Χαριστήριο εις Λουκά Θεοχαρόπουλο και Δήμητρα Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, Θεσσαλονίκη, 2009, τόμος Ι, σσ. 589-631 (προδημοσίευση σε ΕΔΔΔ 2009, σ. 295)
 33. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: σχέση ανταγωνισμού ή αλληλοσυμπλήρωσης;, ΕφημΔΔ 2/2011, σ. 279-302
 34. Η υπηρεσιακή εξέλιξη των δικαστικών λειτουργών υπό το πρίσμα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί σωρεύσεως δικαιοδοτικών και γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων των ανωτάτων δικαστηρίων (σκέψεις με αφορμή την απόφαση CE 26 mai 2010, M. Marc Antoine), ΕΔΔηΛΥ 1/2011, σ. 82-87 (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ)
 35. Η εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, ΕΔΔηΛΥ  3/2011, σ. 459-475ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 36. Πρόσβαση στα έγγραφα και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με αφορμή πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΤοΣ 1/2011, σ. 61-88ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
 37. O ακυρωτικός έλεγχος των διοικητικών πράξεων υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, in Το Δημόσιο Δίκαιο σε εξέλιξη. Σύμμεικτα προς τιμήν του καθηγητού Πέτρου Παραρά, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2012, σ. 822-883 (προδημοσίευση σε ΘΠΔΔ 8-9/2010, σ. 858) [Prevedourou.pleine juridiction]
 38. Οι ενδικοφανείς προσφυγές ως μέσον επιτάχυνσης της διοικητικής δίκης, ΘΠΔΔ 3-4/2013, σ. 193-213
 39. Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης στη νομολογία των Δικαστηρίων της Ένωσης. (Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΔΕΕ της 10ης Σεπτεμβρίου 2013, C-383/13 PPU, M. G. και N. R.), ΘΠΔΔ 10/2013 [diethneis_nomologia_Prevedourou]
 40. Νομοθετικές πρωτοβουλίες και νομολογιακές εξελίξεις στον περιορισμό των αναδρομικών αποτελεσμάτων ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, ΘΠΔΔ 6/2014, σ. 570
 41. Η έκταση της υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης στο ακυρωτικό αποτέλεσμα δικαστικών αποφάσεων (προσβαλλόμενης και ομοίων) [Πρόκειται για εισήγηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δύο σεμιναρίων με θεματικές «Αλληλεπίδραση Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου» και «Ζητήματα Οργάνωσης Δικαστηρίων και Διοικητικής Δικονομίας» οργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Κύπρου και το Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Φεβρουαρίου και 21 Μαρτίου αντίστοιχα, προσελκύοντας 120 Κύπριους νομικούς και δικαστές (programmecyprus). Βλ. www.prevedourou.gr]
 42. Η σύνθετη διοικητική ενέργεια [Πρόκειται για εισήγηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δύο σεμιναρίων με θεματικές «Αλληλεπίδραση Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου» και «Ζητήματα Οργάνωσης Δικαστηρίων και Διοικητικής Δικονομίας» οργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Κύπρου και το Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Φεβρουαρίου και 21 Μαρτίου αντίστοιχα, προσελκύοντας 120 Κύπριους νομικούς και δικαστές. Βλ. www.prevedourou.gr]
 43. Η αιτιολογία των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, in  Στράγγα/Χάνου/Παπαχαραλάμπους/Πυργάκη/Τσαπόγα (επιμ.) Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα-Nomos-L’Harmattan, 2014, σσ. 935-963[αιτιολογία κανονιστικών πράξεων]
 44. Επαινος για τον ε.τ. Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Κ. Μενουδάκο, κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ΘΠΔΔ 7/2014, σ. 663
 45. Η αρχή της νομιμότητας, in Γενικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου (επιμ. Θ. Αντωνίου), Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σ. 133-209 [GENIKES ARXES DHMOSIOU DIKAIOU-Prevedourou]
 46. Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ και οι σχέσεις των δύο υπερεθνικών δικαστηρίων, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου ΙΙ-ΙΙΙ/2012-2013, σ. 139/ΤιμΤομ για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015, σ. 1219-1252[prevedourou-timitikos tomos taktikon dikastirion-anatipo]
 47. Από την εταιρεία αξιοποίησης στο ΝΠΙΔ του άρθρου 58 του Ν 4009/2011: νομικό καθεστώς και προοπτικές, ΘΠΔΔ 3/2015, σ. 221 [Prevedourou (12)]
 48. Επέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στον διάλογο μεταξύ εθνικού δικαστή και Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΔΔΑ της 8ης Απριλίου 2014, 17120/09), ΔιΔικ 2/2015, σ. 161 [DiDik_2-2015_meletes(Prevedourou)]
 49. Οι συμβάσεις παραχώρησης κατά την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΔιΔικ 4/2015, σ. 481 [DiDik_4-2015_meletes(Prevedourou)]
 50. Η πυκνότητα του ελέγχου του δικαστή της Ένωσης στις υποθέσεις ανταγωνισμού, ΘΠΔΔ 8-9/2015, σ. 715
 51. Οι νέες δυνατότητες βελτίωσης της δικαστικής προστασίας υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών προτύπων, ΕΔΚΑ 2015, σ. 649
 52. Ο σεβασμός της εθνικής ταυτότητας ως αρχή του ενωσιακού δικαίου, in Το ΔΕΕ εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της ΕΕ και των δικαιωμάτων των πολιτών, Συνέδριο προς τιμήν του καθηγητή Β. Σκουρή (επιμ. Λ. Παπαδοπούλου/Ε. Πρεβεδούρου/Κ. Γώγος), Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016, σ. 45-73 [prevedourou-timitikos tomos skouri-anatipo].
 53. Νομολογιακές διευκρινίσεις ως προς τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης προδικαστικής απόφασης (με αφορμή τις αποφάσεις του ΔΕΕ C-62, Gauweiler, και C-5/14, Kernkraftwerke Lippe -Ems GmbH), ΘΠΔΔ 3-4/2016, σ.  401
 54. Οι συνέπειες του ακυρωτικού ελέγχου – περιορισμός του ακυρωτικού αποτελέσματος, in O Δικαστής, ο Νόμος και το Περιβάλλον, Τιμητικός Τόμος για τον επ. Πρόεδρο του ΣτΕ Κωνσταντίνο Μενουδάκο, σ. 307-330 [prevedourou-timitikos tomos menoudako-anatipo].
 55. Κριτική στο βιβλίο του Η. Κουβαρά, Η διοικητική δικαιοσύνη ως δικαιοτελεστική λειτουργία, ΘΠΔΔ 5/2016, σ. 518-520 [βιβλιοκριτική]
 56. Κριτική στο βιβλίο του Δ. Πυργάκη, «Το έννομο συμφέρον στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», ΘΠΔΔ 5/2017, σ. 490-492 [Biblioparousiasi]
 57. Άτυπος διάλογος εθνικών δικαστών: το soft law στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ΘΠΔΔ 10/2017 [Epikairotita Prevedourou]
 58. Προς την καθιέρωση ευθέος δικαστικού ελέγχου των πράξεων του soft law από τα δικαστήρια της Ένωσης; Με αφορμή τις προτάσεις M. Bobek της 12.12.20117 στην υπόθεση C-16/16P, Βέλγιο κατά Επιτροπής, ΘΠΔΔ 12/2017, σ. 1234-1243 [Diethneis Nomologia_Prevedourou]
 59. Εξελίξεις στην αίτηση ακυρώσεως υπό το πρίσμα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΘΠΔΔ 4-5/2018, σελ. 289-315 [Prevedourou.evolution]
 60. Κριτική στο βιβλίο του Δ. Λέντζη, Η ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017, ΘΠΔΔ 8-9/2018, σ. 880-882 [prevedourou.bibl.lentzis]
 61. Κριτική στο βιβλίο του Ν. Σημαντήρα, Netzwerke im europäischen Verwaltungsverbund, Mohr Siebeck, 2016, ΘΠΔΔ 10/2018, σ. 971-976 [βιβλιοπαρουσίαση Ν. Σημαντήρα]
 62. Η έννοια της σιωπής της Διοίκησης και η υποχρέωση συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις υπό το πρίσμα του δικαίου της Ένωσης (με αφορμή την απόφαση της 27ης Ιουνίου 2018, C-246/17, Ibrahima Diallo κατά Βελγίου), ΘΠΔΔ 10/2018, σ. 9610969 [σιωπή της διοίκησης κατά το ενωσιακό δίκαιο]
............

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο