Διάγραμμα ύλης για το Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (Β΄ Τμήμα, έναρξη μαθημάτων 26 Φεβρουαρίου 2024)

1ο μάθημα:

Θεμελιώδεις έννοιες: Διοικητικό Δίκαιο και Δημόσια Διοίκηση

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Έννοια και αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου, (β) Ιστορικά στοιχεία, (γ) Τα θεμελιώδη ρυθμιστικά αντικείμενα των κανόνων του Διοικητικού Δικαίου, (δ) Σχέση Διοικητικού και Συνταγματικού Δικαίου.

 

2ο μάθημα:

Θεμελιώδεις έννοιες: Διοικητικό Δίκαιο και Δημόσια Διοίκηση (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Η διοίκηση υπό λειτουργική και οργανική έννοια, (β) Κυριαρχική, παροχική, ρυθμιστική, συναλλακτική διοίκηση, (γ) Η έννοια της δημόσιας υπηρεσίας, (δ) Δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο στην οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης.

 

3ο μάθημα:

Οι πηγές του Διοικητικού Δικαίου: Εθνικές πηγές

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Το Σύνταγμα, (β) Ο τυπικός νόμος, (γ) Οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης και τα κανονιστικά διατάγματα (προϋποθέσεις και διαδικασία παραγωγής).

4ο μάθημα:

Οι πηγές του Διοικητικού Δικαίου: Εθνικές πηγές (συνέχεια) και υπερεθνικές πηγές

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Οι γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου (προέλευση/τυπική ισχύς/λειτουργία). (β) Γενικές αρχές συνταγματικής περιωπής και γενικές αρχές στο νομοθετικό επίπεδο, (γ) Η νομολογία πηγή του Διοικητικού Δικαίου;, (δ) Εγκύκλιοι, διοικητική πρακτική και έθιμο, (ε) Το ευρωπαϊκό δίκαιο (διαδικαστική αυτονομία κρατών-μελών/ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή του Δικαίου της Ε.Ε./εναρμονισμένοι κανόνες), (στ) Η ΕΣΔΑ, (ζ) Το Διεθνές Δίκαιο.

 

5ο μάθημα:

Διοικητική αρμοδιότητα

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Έννοια, (β) Είδη διοικητικής αρμοδιότητας (καθ’ ύλη/κατά τόπο/κατά χρόνο), (γ) Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια (περιεχόμενο της διάκρισης/αόριστες έννοιες/δικαστικός έλεγχος).

 

6ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Η διαμόρφωση του νομικού συλλογισμού, (β) Μεθοδολογία επίλυσης πρακτικών, (γ) Τρία (3) μικρά πρακτικά θέματα σχετικά με την δέσμια αρμοδιότητα και την διακριτική ευχέρεια.

 

7ο μάθημα:

Διοικητική αρμοδιότητα (συνέχεια) και τα διοικητικά όργανα

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Μεταβολές ως προς την αρμοδιότητα (μεταβίβαση αρμοδιότητας/εξουσιοδότηση προς υπογραφή/αναπλήρωση), (β) Έννοια διοικητικού οργάνου και διάκριση από Νομικό Πρόσωπο, (γ) Μονοπρόσωπα και συλλογικά όργανα, (δ) Νόμιμη υπόσταση οργάνου, (ε) De facto διοικητικό όργανο.

 

8ο μάθημα:

Τα διοικητικά όργανα (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Σύσταση, (β) συγκρότηση, (γ) σύνθεση και (δ) λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

 

9ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: Ένα πρακτικό θέμα ενδιάμεσου μεγέθους σχετικά (α) τις προϋποθέσεις έκδοσης κανονιστικής πράξης, (β) την διάκριση δέσμιας αρμοδιότητας/διακριτικής ευχέρειας, (γ) μεταβολές ως προς την αρμοδιότητα του οργάνου.

10ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικών πράξεων

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης, (β) Είδη διοικητικών πράξεων.

11ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικών πράξεων (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Η διαδικασία έκδοσης των διοικητικών πράξεων (αίτηση ιδιώτη/αυτεπάγγελτη ενέργεια), (β) Η γνωμοδοτική διαδικασία.

 

12ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: Έναρξη ενασχόλησης με ένα πρακτικό θέμα προδιαγραφών εξετάσεων σχετικά με (α) την φύση των πράξεων της Διοίκησης, (β) το οργανικό και λειτουργικό κριτήριο, (γ) την ατομική πράξη γενικού περιεχομένου, (δ) την κανονιστική αρμοδιότητα διοίκησης, (ε) τη γνωμοδοτική διαδικασία και (στ) την προηγούμενη ακρόαση.

13ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικών πράξεων (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και (β) Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης των ενδιαφερομένων.

 

14ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικών πράξεων (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και (β) η ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας.

 

15ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: Συνέχεια και ολοκλήρωση του πρακτικού θέματος του 12ου μαθήματος.

16ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικών πράξεων (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Εξωτερικά χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης, (β) πρόσθετοι και παρεπόμενοι ορισμοί στην διοικητική πράξη, (γ) έναρξη και λήξη ισχύος της διοικητικής πράξης (με έμφαση στο τεκμήριο νομιμότητας).

 

17ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικών πράξεων (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Οι ελαττωματικές διοικητικές πράξεις, (β) Επανάληψη του δικαίου των διοικητικών πράξεων: Η ζωή της διοικητικής πράξης.

 

18ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: Έναρξη ενασχόλησης με ένα πρακτικό θέμα προδιαγραφών εξετάσεων σχετικά (α) με την ανάκληση διοικητικών πράξεων και την διαδικασία ανάκλησης, (β) το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, (γ) το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και (δ) την παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.

 

19ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικών πράξεων (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: Η ανάκληση των διοικητικών πράξεων (διακρίσεις και μεθοδολογία εντοπισμού κανόνων)

 

20ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικών πράξεων (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: Η ανάκληση των διοικητικών πράξεων (ανάκληση νόμιμων διοικητικών πράξεων/διαδικασία ανάκλησης)

 

21ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: Συνέχεια και ολοκλήρωση του πρακτικού θέματος του 18ου μαθήματος.

 

22ο μάθημα:

Η διοικητική σύμβαση

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Έννοια διοικητικής σύμβασης, (β) διοικητική και δημόσια σύμβαση, (γ) κανόνες σύναψης και (δ) κανόνες εκτέλεσης διοικητικής σύμβασης.

 

23ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικής οργάνωσης

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Τα συνταγματικά θεμέλια της διοικητικής οργάνωσης, (β) Το νομικό πρόσωπο του Κράτους (Υπουργική διοίκηση/ΑΔΑ/ανεξάρτητα Σώματα), (γ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

 

24ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα:

Περιεχόμενο μαθήματος: Έναρξη ενασχόλησης με ένα πρακτικό θέμα προδιαγραφών εξετάσεων σχετικά (α) με την φύση των πράξεων της διοίκησης, (β) τους κανόνες συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, (γ) την προηγούμενη ακρόαση και (δ) την αρχή της αμεροληψίας.

25ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικής οργάνωσης (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: Η διοικητική οργάνωση της ελληνικής επικράτειας (συγκεντρωτικό σύστημα και σύστημα διοικητικής αποκέντρωσης).

 

26ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικής οργάνωσης (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: Η τοπική αυτοδιοίκηση (έννοια/συνταγματικές εγγυήσεις/βασικά στοιχεία οργάνωσης/εποπτεία).

 

27ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: Συνέχεια και ολοκλήρωση του πρακτικού θέματος του 24ου μαθήματος.

 

28ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικής οργάνωσης (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα (έννοια δημοσίου τομέα/κανόνες σύστασης και λειτουργίας ΝΠΙΔ/διφυή ΝΠΙΔ/δημόσιες επιχειρήσεις/παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας σε ιδιώτες).

 

29ο μάθημα:

Ο έλεγχος της διοικητικής δράσης

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Διάκριση μορφών ελέγχου (εξωτερικός έλεγχος/αυτοέλεγχος), (β) Εξωτερικός έλεγχος (κοινοβουλευτικός/δικαστικός/ΑΔΑ και ελεγκτικά σώματα), (γ) Εισαγωγή στον αυτοέλεγχο: Ιεραρχικός έλεγχος και εποπτεία.

 

30ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: Πρακτικό θέμα προδιαγραφών εξετάσεων σχετικά (α) με την φύση των πράξεων της διοίκησης, (β) ΝΠΙΔ διφυούς χαρακτήρα, (γ) κανόνες λειτουργίας συλλογικών οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

31ο μάθημα:

Ο έλεγχος της διοικητικής δράσης (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: Οι διοικητικές προσφυγές.

 

32ο μάθημα:

Ο έλεγχος της διοικητικής δράσης (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: Οι διοικητικές προσφυγές (συνέχεια).

 

33ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: Ενασχόληση με ένα πρακτικό θέμα προδιαγραφών εξετάσεων σχετικά (α) με τους κανόνες συγκρότησης συλλογικών οργάνων, (β) μεταβίβαση αρμοδιότητας, (γ) διαδικασία έκδοσης κανονιστικής πράξης, (δ) ανάκληση πράξεων και (ε) διοικητικές προσφυγές.

 

34ο μάθημα:

Η εξωσυμβατική ευθύνη της δημόσιας διοίκησης

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Συνταγματικό θεμέλιο της εξωσυμβατικής ευθύνης του Δημοσίου, (β) Προϋποθέσεις ευθύνης δυνάμει των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ, (γ) Η αποζημίωση.

 

35ο μάθημα:

Η εξωσυμβατική ευθύνη της δημόσιας διοίκησης (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Η προσωπική ευθύνη του οργάνου και (β) Ευθύνη από νόμιμες πράξεις.

 

36ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα: Ενασχόληση με ένα πρακτικό θέμα προδιαγραφών εξετάσεων σχετικά (α) με την αστική ευθύνη του Δημοσίου, (β) την φύση των προθεσμιών που απευθύνονται στην διοίκηση και (γ) την προθεσμία ανταπόκρισης σε αίτημα ενδιαφερομένου.

 

1ο μάθημα:

Θεμελιώδεις έννοιες: Διοικητικό Δίκαιο και Δημόσια Διοίκηση

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Έννοια και αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου, (β) Ιστορικά στοιχεία, (γ) Τα θεμελιώδη ρυθμιστικά αντικείμενα των κανόνων του Διοικητικού Δικαίου, (δ) Σχέση Διοικητικού και Συνταγματικού Δικαίου.

 

2ο μάθημα:

Θεμελιώδεις έννοιες: Διοικητικό Δίκαιο και Δημόσια Διοίκηση (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Η διοίκηση υπό λειτουργική και οργανική έννοια, (β) Κυριαρχική, παροχική, ρυθμιστική, συναλλακτική διοίκηση, (γ) Η έννοια της δημόσιας υπηρεσίας, (δ) Δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο στην οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης.

 

3ο μάθημα:

Οι πηγές του Διοικητικού Δικαίου: Εθνικές πηγές

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Το Σύνταγμα, (β) Ο τυπικός νόμος, (γ) Οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης και τα κανονιστικά διατάγματα (προϋποθέσεις και διαδικασία παραγωγής).

4ο μάθημα:

Οι πηγές του Διοικητικού Δικαίου: Εθνικές πηγές (συνέχεια) και υπερεθνικές πηγές

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Οι γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου (προέλευση/τυπική ισχύς/λειτουργία). (β) Γενικές αρχές συνταγματικής περιωπής και γενικές αρχές στο νομοθετικό επίπεδο, (γ) Η νομολογία πηγή του Διοικητικού Δικαίου;, (δ) Εγκύκλιοι, διοικητική πρακτική και έθιμο, (ε) Το ευρωπαϊκό δίκαιο (διαδικαστική αυτονομία κρατών-μελών/ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή του Δικαίου της Ε.Ε./εναρμονισμένοι κανόνες), (στ) Η ΕΣΔΑ, (ζ) Το Διεθνές Δίκαιο.

 

5ο μάθημα:

Διοικητική αρμοδιότητα

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Έννοια, (β) Είδη διοικητικής αρμοδιότητας (καθ’ ύλη/κατά τόπο/κατά χρόνο), (γ) Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια (περιεχόμενο της διάκρισης/αόριστες έννοιες/δικαστικός έλεγχος).

 

6ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Η διαμόρφωση του νομικού συλλογισμού, (β) Μεθοδολογία επίλυσης πρακτικών, (γ) Τρία (3) μικρά πρακτικά θέματα σχετικά με την δέσμια αρμοδιότητα και την διακριτική ευχέρεια.

 

7ο μάθημα:

Διοικητική αρμοδιότητα (συνέχεια) και τα διοικητικά όργανα

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Μεταβολές ως προς την αρμοδιότητα (μεταβίβαση αρμοδιότητας/εξουσιοδότηση προς υπογραφή/αναπλήρωση), (β) Έννοια διοικητικού οργάνου και διάκριση από Νομικό Πρόσωπο, (γ) Μονοπρόσωπα και συλλογικά όργανα, (δ) Νόμιμη υπόσταση οργάνου, (ε) De facto διοικητικό όργανο.

 

8ο μάθημα:

Τα διοικητικά όργανα (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Σύσταση, (β) συγκρότηση, (γ) σύνθεση και (δ) λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

 

9ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: Ένα πρακτικό θέμα ενδιάμεσου μεγέθους σχετικά (α) τις προϋποθέσεις έκδοσης κανονιστικής πράξης, (β) την διάκριση δέσμιας αρμοδιότητας/διακριτικής ευχέρειας, (γ) μεταβολές ως προς την αρμοδιότητα του οργάνου.

10ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικών πράξεων

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης, (β) Είδη διοικητικών πράξεων.

 

11ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικών πράξεων (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Η διαδικασία έκδοσης των διοικητικών πράξεων (αίτηση ιδιώτη/αυτεπάγγελτη ενέργεια), (β) Η γνωμοδοτική διαδικασία.

 

12ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: Έναρξη ενασχόλησης με ένα πρακτικό θέμα προδιαγραφών εξετάσεων σχετικά με (α) την φύση των πράξεων της Διοίκησης, (β) το οργανικό και λειτουργικό κριτήριο, (γ) την ατομική πράξη γενικού περιεχομένου, (δ) την κανονιστική αρμοδιότητα διοίκησης, (ε) τη γνωμοδοτική διαδικασία και (στ) την προηγούμενη ακρόαση.

13ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικών πράξεων (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και (β) Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης των ενδιαφερομένων.

 

14ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικών πράξεων (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και (β) η ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας.

 

15ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: Συνέχεια και ολοκλήρωση του πρακτικού θέματος του 12ου μαθήματος.

16ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικών πράξεων (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Εξωτερικά χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης, (β) πρόσθετοι και παρεπόμενοι ορισμοί στην διοικητική πράξη, (γ) έναρξη και λήξη ισχύος της διοικητικής πράξης (με έμφαση στο τεκμήριο νομιμότητας).

 

17ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικών πράξεων (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Οι ελαττωματικές διοικητικές πράξεις, (β) Επανάληψη του δικαίου των διοικητικών πράξεων: Η ζωή της διοικητικής πράξης.

 

18ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: Έναρξη ενασχόλησης με ένα πρακτικό θέμα προδιαγραφών εξετάσεων σχετικά (α) με την ανάκληση διοικητικών πράξεων και την διαδικασία ανάκλησης, (β) το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, (γ) το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και (δ) την παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.

 

19ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικών πράξεων (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: Η ανάκληση των διοικητικών πράξεων (διακρίσεις και μεθοδολογία εντοπισμού κανόνων)

 

20ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικών πράξεων (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: Η ανάκληση των διοικητικών πράξεων (ανάκληση νόμιμων διοικητικών πράξεων/διαδικασία ανάκλησης)

 

21ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: Συνέχεια και ολοκλήρωση του πρακτικού θέματος του 18ου μαθήματος.

 

22ο μάθημα:

Η διοικητική σύμβαση

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Έννοια διοικητικής σύμβασης, (β) διοικητική και δημόσια σύμβαση, (γ) κανόνες σύναψης και (δ) κανόνες εκτέλεσης διοικητικής σύμβασης.

 

23ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικής οργάνωσης

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Τα συνταγματικά θεμέλια της διοικητικής οργάνωσης, (β) Το νομικό πρόσωπο του Κράτους (Υπουργική διοίκηση/ΑΔΑ/ανεξάρτητα Σώματα), (γ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

 

24ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα:

Περιεχόμενο μαθήματος: Έναρξη ενασχόλησης με ένα πρακτικό θέμα προδιαγραφών εξετάσεων σχετικά (α) με την φύση των πράξεων της διοίκησης, (β) τους κανόνες συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, (γ) την προηγούμενη ακρόαση και (δ) την αρχή της αμεροληψίας.

25ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικής οργάνωσης (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: Η διοικητική οργάνωση της ελληνικής επικράτειας (συγκεντρωτικό σύστημα και σύστημα διοικητικής αποκέντρωσης).

 

26ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικής οργάνωσης (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: Η τοπική αυτοδιοίκηση (έννοια/συνταγματικές εγγυήσεις/βασικά στοιχεία οργάνωσης/εποπτεία).

 

27ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: Συνέχεια και ολοκλήρωση του πρακτικού θέματος του 24ου μαθήματος.

 

28ο μάθημα:

Δίκαιο διοικητικής οργάνωσης (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα (έννοια δημοσίου τομέα/κανόνες σύστασης και λειτουργίας ΝΠΙΔ/διφυή ΝΠΙΔ/δημόσιες επιχειρήσεις/παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας σε ιδιώτες).

 

29ο μάθημα:

Ο έλεγχος της διοικητικής δράσης

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Διάκριση μορφών ελέγχου (εξωτερικός έλεγχος/αυτοέλεγχος), (β) Εξωτερικός έλεγχος (κοινοβουλευτικός/δικαστικός/ΑΔΑ και ελεγκτικά σώματα), (γ) Εισαγωγή στον αυτοέλεγχο: Ιεραρχικός έλεγχος και εποπτεία.

 

30ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: Πρακτικό θέμα προδιαγραφών εξετάσεων σχετικά (α) με την φύση των πράξεων της διοίκησης, (β) ΝΠΙΔ διφυούς χαρακτήρα, (γ) κανόνες λειτουργίας συλλογικών οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

31ο μάθημα:

Ο έλεγχος της διοικητικής δράσης (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: Οι διοικητικές προσφυγές.

 

32ο μάθημα:

Ο έλεγχος της διοικητικής δράσης (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: Οι διοικητικές προσφυγές (συνέχεια).

 

33ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος: Ενασχόληση με ένα πρακτικό θέμα προδιαγραφών εξετάσεων σχετικά (α) με τους κανόνες συγκρότησης συλλογικών οργάνων, (β) μεταβίβαση αρμοδιότητας, (γ) διαδικασία έκδοσης κανονιστικής πράξης, (δ) ανάκληση πράξεων και (ε) διοικητικές προσφυγές.

 

34ο μάθημα:

Η εξωσυμβατική ευθύνη της δημόσιας διοίκησης

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Συνταγματικό θεμέλιο της εξωσυμβατικής ευθύνης του Δημοσίου, (β) Προϋποθέσεις ευθύνης δυνάμει των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ, (γ) Η αποζημίωση.

 

35ο μάθημα:

Η εξωσυμβατική ευθύνη της δημόσιας διοίκησης (συνέχεια)

Περιεχόμενο μαθήματος: (α) Η προσωπική ευθύνη του οργάνου και (β) Ευθύνη από νόμιμες πράξεις.

 

36ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα: Ενασχόληση με ένα πρακτικό θέμα προδιαγραφών εξετάσεων σχετικά (α) με την αστική ευθύνη του Δημοσίου, (β) την φύση των προθεσμιών που απευθύνονται στην διοίκηση και (γ) την προθεσμία ανταπόκρισης σε αίτημα ενδιαφερομένου.

   

37ο μάθημα:

Φροντιστηριακό μάθημα: Ενασχόληση με ένα πρακτικό θέμα προδιαγραφών εξετάσεων σχετικά (α) με την αστική ευθύνη του Δημοσίου από νόμιμες και παράνομες πράξεις, (β) το τεκμήριο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και (γ) την διαδικασία ανάκλησης διοικητικών πράξεων.

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο