Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Γραπτές εξετάσεις στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (25 Ιουνίου 2015)

Γραπτές εξετάσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου της 25ης Ιουνίου 2015

Πρακτικό θέμα

Ο νόμος N προβλέπει ότι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) είναι ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, η οποία έχει την αρμοδιότητα να χαρακτηρίζει ένα παίγνιο ως τυχερό ή μη και να επιβάλλει χρηματική ποινή μεταξύ 50.000 και 150.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τη διέπουσα τις προϋποθέσεις διεξαγωγής τυχερών παιγνίων νομοθεσία. Με την από 3.1.2010 απόφαση, την οποία εξέδωσε η ΕΕΕΠ κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου Ν, προβλέπεται ότι για τη διεξαγωγή και μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθμούς τυχερών παιγνίων απαιτείται προηγουμένως να έχουν αναρτηθεί, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, στον δικτυακό τόπο της ΕΕΕΠ οι όροι διεξαγωγής του παιγνίου. Η απόφαση της 3.1.2010 αναρτήθηκε στο διαδικτυακό πρόγραμμα «Διαύγεια» στις 5.1.2010. Η ΕΕΕΠ, με την από 14.5.2012 πράξη της, επέβαλε στην εταιρεία ΑΕ πρόστιμο 110.000 ευρώ, για τον λόγο ότι, στις 5.6.2010, μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό της σταθμό παίγνιο, το οποίο η ΕΕΕΠ είχε χαρακτηρίσει τυχερό, του οποίου όμως οι όροι διεξαγωγής δεν είχαν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της εν λόγω αρχής, διότι η εταιρεία ΑΕ δεν είχε υποβάλει σχετικό αίτημα. Με την από 30.5.2012 αίτησή της, η εταιρεία ΑΕ ζήτησε από την ΕΕΕΠ την επανεξέταση της υπόθεσης. Προέβαλε ότι η από 14.5.2012 πράξη είναι παράνομη και πρέπει να ανακληθεί για τους εξής λόγους:

(α) επειδή η από 3.1.2010 απόφαση της ΕΕΕΠ, για την παράβαση της οποίας επιβλήθηκε το εις βάρος της πρόστιμο, δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως· (β) επειδή η ΕΕΕΠ δεν συνεδρίασε δημοσίως κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης· (γ) επειδή παρήλθε μεγάλο, πέραν του ευλόγου, χρονικό διάστημα από την διάπραξη της παράβασης που της αποδίδεται έως την επιβολή του προστίμου, με συνέπεια να αποδυναμωθεί η αρμοδιότητα της ΕΕΕΠ να της επιβάλει κύρωση, η δε επιβολή του προστίμου συνιστά παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης· δ) επειδή το πρόστιμο είναι υπερβολικά υψηλό και, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της ΑΕ, η εκ μέρους της καταβολή του προστίμου θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία της· ε) επειδή είχε ανακληθεί ο διορισμός ενός μέλους της ΕΕΕΠ λόγω αδικαιολόγητης απουσίας του από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΕΕΠ, οπότε δεν είχε νόμιμη συγκρότηση κατά την έκδοση της πράξης.

Ερωτάται:

  1. Να χαρακτηρίσετε την από 30-5-2012 αίτηση της ΑΕ προς την ΕΕΕΠ.
  2. Ευσταθούν οι ισχυρισμοί που προβάλλει η ΑΕ;

Θεωρία {να επιλεγεί το 1 (α+β) ή το 2 (α+β)}

1) α. Το συνταγματικό θεμέλιο της αστικής ευθύνης του Δημοσίου· β. Έννοια και περιπτώσεις διαπιστωτικών πράξεων.

2) α. Η ευθύνη του Δημοσίου από πράξεις της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας· β. Έννοια και περιπτώσεις σύνθετης διοικητικής ενέργειας.

Απαντήσεις

  1. Πρόκειται για αίτηση θεραπείας, η οποία παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου νομιμότητας και ουσίας της προσβαλλόμενης απόφασης (άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) (0,5 μ)
  2. α) ο πρώτος ισχυρισμός ευσταθεί, διότι η από 3.1.2010 απόφαση της ΕΕΕΠ είναι κανονιστική πράξη, η οποία είναι δημοσιευτέα, άλλως είναι ανυπόστατη. Η ανάρτηση στη Διαύγεια δεν αντικαθιστά τη δημοσίευση στην ΕτΚ [«Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά» (άρθρο 4 παρ. 1 του Νόμου 3861/2010)]. Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 δεν θίγουν τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 όσον αφορά τη δημοσίευση των κανονιστικών πράξεων στην ΕτΚ (βλ.την εισηγητική έκθεση του Ν. 3861/2010) (ΣτΕ 2252/2013). Η ανάρτηση δεν αποτελεί ειδικότερο τρόπο δημοσίευσης κανονιστικής πράξης (ΣτΕ ΕΑ 463/2012). Κατά συνέπεια, η πράξη επιβολής του προστίμου στερείται νομίμου ερείσματος (1 μ). β) ο ισχυρισμός δεν ευσταθεί, εφόσον, κατά το άρθρο 14 παρ. 10 του ΚΔιοικΔιαδ, οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων είναι μυστικές, πλην ρητής ειδικής διάταξης περί του αντιθέτου (1 μ). γ) αα. Η διάταξη δεν προβλέπει προθεσμία άσκησης της αρμοδιότητας της ΕΕΕΠ, οπότε δεν τίθεται θέμα κατά χρόνον αναρμοδιότητας (0,5 μ). ββ. Δεν μπορεί να γίνει λόγος για δικαιολογημένη εμπιστοσύνη, δεδομένου ότι, αφενός, η ΑΕ γνώριζε ότι όφειλε να έχει μεριμνήσει για την ανάρτηση των όρων διεξαγωγής του παιγνίου, μετά από αίτησή της, στον δικτυακό τόπο της ΕΕΕΠ, οπότε δεν είναι καλόπιστη, αφετέρου, δεν έχει παρέλθει, από την τέλεση της πράξης, χρόνος που υπερβαίνει τον εύλογο, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που διαρκεί η διαδικασία διαπίστωσης της παράβασης και επιβολής του προστίμου (1 μ). δ) πρόκειται για ισχυρισμό αναγόμενο σε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (1μ). Η ΕΕΕΠ πρέπει να ασκεί τη διακριτική ευχέρεια επιμέτρησης του προστίμου εντός των ορίων που διαγράφει η ως άνω αρχή (1μ). ε) η απάντηση εξαρτάται από τον χρόνο της κρίσιμης συνεδρίασης της ΕΕΕΠ. Εάν η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε εντός τριμήνου από την ανάκληση του διορισμού, η συγκρότηση του οργάνου παραμένει νόμιμη, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, οπότε και η πράξη που εκδίδει δεν είναι πλημμελής εκ του λόγου τούτου (άρθρο 13 παρ. 5 ΚΔιοικΔιαδ). Αντιθέτως, μετά την πάροδο του τριμήνου, η συγκρότηση δεν είναι πλέον νόμιμη, οπότε πρέπει να διορισθεί νέο μέλος στη θέση αυτού του οποίου ο διορισμός ανακλήθηκε. (1 μ)

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο