Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

5ο Φροντιστηριακό μάθημα, 22-05-2014 (Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, εαρινό εξάμηνο 2014)

Στο πέμπτο φροντιστηριακό μάθημα του Γενικού Διοικητικού Δικαίου, που θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη, ώρα 8.30-10.00 πμ, στην αίθουσα Κωνσταντόπουλος, η κ. Δήμητρα Διχάλα θα αναλύσει τα ακόλουθα πρακτικά θέματα:

Ι. Πρακτικό θέμα 

Mε την από 1.10.2005 πρόσκληση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ετάχθη στους μονίμους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ του εν λόγω Υπουργείου προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την κάλυψη μιας θέσης Προϊσταμένου της Γνικής Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας του Υπουργείου. Υποψηφιότητες υπέβαλαν η Α και ο Β. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο,αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου και του βιογραφικού σημειώματος των υποψηφίων καθώς και τη γνώμη που σχημάτισαν τα μέλη του για τις ικανότητές τους, επέλεξε τον Β με την από 1.12.2005 απόφασή του. Ακολούθως ο Β τοποθετήθηκε, επί τη βάσει της ως άνω απόφασης, στη θέση Προϊσταμένου της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης με την από 3.1.2006 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετείχε, ως μέλος ορισθέν από τον Πρόεδρο του ΔΣΑ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ο δικηγόρος Δ, πρώην σύζυγος της Α. Προκειμένου να επιλέξει έναν υποψήφιο, το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εκτιμά, κατά τον σχετικό νόμο, την άρτια επαγγελματική κατάρτιση και τις επιστημονικές γνώσεις, την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, την ευχέρεια συντονισμού, καθώς και την ικανότητα υποκίνησης των υφισταμένων για την επίτευξη στόχων. Κατά τον ίδιο νόμο, «για τον σχηματισμό της κρίσης του το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας οκταετίας. Αιτιολογία απαιτείται μόνον στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου που παραλείπεται».

Η Α φρονεί ότι η απόφαση του Υπουργού είναι παράνομη για τους εξής λόγους: α) Μέλος του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ήταν ο Δ, πρώην σύζυγός της. β) Η απόφαση του Υπουργού δεν περιέχει αιτιολογία, όπως απαιτεί το άρθρο 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ως προς την διενεργηθείσα επιλογή. γ) Η διάταξη του ανωτέρω νόμου η οποία απαιτεί ειδική αιτιολογία μόνο σε περίπτωση κατάδηλης υπεροχής του παραλειφθέντος έναντι του επιλεγέντος, είναι αντίθετη προς τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και ειδικότερα της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα πολίτη στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας (άρθρα 4 παρ. 1 και 4, 5 παρ. 1 του Συντάγματος).

Ερωτάται:

Α. Ποια η νομική φύση των πράξεων της 1.10.2005, της 1.12.2005 και της 3.1.2006;

Β. Ευσταθούν οι ισχυρισμοί της Α;

Γ. Εκτός της δικαστικής οδού, πώς θα μπορούσε η Α να επιδιώξει επίλυση της διαφοράς της με τη Διοίκηση;

ΙΙ. Πρακτικό θέμα

Το άρθρο 19 του Ν. 3421/2005 ορίζει τα ακόλουθα: «1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι: α. … β. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό.. Για τη χορήγηση ή μη της αναβολής αυτής και για τη διάρκειά της αποφασίζει, κατά περίπτωση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από έναν ανώτατο και έναν ανώτερο αξιωματικούς του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο καθηγητές ΑΕΙ. Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι καθηγητές των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην εκάστοτε συνεδρίαση της επιτροπής είναι όμοιας ή συγγενούς ειδικότητας προς το γνωστικό πεδίο του εξεταζόμενου φακέλου …». Ο Α, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1977, έλαβε διαδοχικές αναβολές κατάταξης λόγω σπουδών και είχε υποχρέωση κατάταξης τον Μάιο του 2006. Στις 8 Μαΐου 2006, ο αιτών υπέβαλε αίτηση στο Στρατολογικό Γραφείο Β΄ Αθηνών, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να τύχει περαιτέρω αναβολής στράτευσης, ως διαπρέπων σε επιστημονικές εργασίες και έρευνες στο εξωτερικό, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 1 στοιχ. β΄ του Ν. 3421/2005. Από τα δικαιολογητικά αυτά προέκυπτε ότι ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της Εθνικής Ανώτατης Σχολής Ορυχείων Παρισίων στην ειδικότητα πληροφορική πραγματικού χρόνου, εργάζεται στη Γαλλία ως υπεύθυνος έργου για τη δημιουργία συστημάτων εικονικής πραγματικότητας στην εταιρεία L. και έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά του κλάδου και συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Η αίτησή του απορρίφθηκε με την από 13.6.2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, με την αιτιολογία ότι «από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν προκύπτει ότι η επίδοσή του στις επιστημονικές εργασίες και έρευνες στο εξωτερικό, καθώς και η απήχηση που έχουν αυτές στους διεθνείς ερευνητικούς και επιστημονικούς κύκλους είναι σε τέτοιο επίπεδο, ώστε αυτός να χαρακτηριστεί ως διαπρέπων…». Η απόφαση αυτή εκδόθηκε ύστερα από εισήγηση ταυτοσήμου περιεχομένου της επιτροπής του άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 3421/2005, στην οποία, όπως προκύπτει από το από 24.5.2006 πρακτικό συνεδρίασης, μετείχαν, ως μέλη, δύο αξιωματικοί του Στρατού και δύο μέλη Α.Ε.Ι. Τα μέλη της επιτροπής ορίσθηκαν με την από 4.8.2004 Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Παιδείας. Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής αυτής στις 24.5.2006, για την εξέταση του αιτήματος του αιτούντος, μετείχαν, ως μέλη Α.Ε.Ι., η Α, καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και ο Β, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ίδιου Πολυτεχνείου. Εξάλλου, όπως ρητά αναφέρεται στο ανωτέρω από 24.5.2006 πρακτικό της επιτροπής, η Α μετείχε ως αναπληρωματικό μέλος, στη θέση του τακτικού μέλους Χ, καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών του ΕΜΠ, ο οποίος απεβίωσε την 1.11.2004.

Ο Α ισχυρίζεται ότι:  α) η συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 19 παρ. 3 του ν. 3421/2005, η οποία γνωμοδότησε επί του αιτήματός του για αναβολή κατάταξης, είναι παράνομη λόγω ζυγού αριθμού των μελών της, β) η επιτροπή αυτή είχε κακή σύνθεση, δεδομένου ότι συμμετείχαν σ’αυτή δύο καθηγητές του ΕΜΠ γνωστικού αντικειμένου μη συναφούς προς αυτό της διατριβής του, γ) δεν εκλήθη σε προηγούμενη ακρόαση πριν από την έκδοση της δυσμενούς πράξης, δ) η απόφαση του Υπουργού είναι αναιτιολόγητη.

Ερωτάται:

1. Ποιά η νομική φύση της KYA, και της εισηγητικής έκθεσης;

2. Ποιές συνέπειες έχει η τυχόν υπέρμετρη καθυστέρηση γνωμοδότησης της επιτροπής;

3. Ευσταθούν οι ισχυρισμοί του Α;

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο