Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Φροντιστηριακό μάθημα στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (23-11-2015)

Φροντιστηριακό μάθημα στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (23-11-2015)

Στο τρίτο φροντιστηριακό μάθημα για το Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (23-11-2015) θα αναλυθούν τα κάτωθι πρακτικά θέματα.

Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

Με την από 9.10.2004 αίτηση που υπέβαλε στον Υπουργό Πολιτισμού, ο Α ζήτησε να του επιτραπεί η ανέγερση διόροφης οικοδομής με ισόγειο 120 τ.μ. και πρώτο όροφο επίσης 120 τ.μ. σε ακίνητό του, κείμενο στη θέση «Πικουλιάνικα» του Δήμου Μυστρά, εντός των ορίων του κηρυχθέντος με την από 18.4.1968 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 282 Β΄/26.4.1969) ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά. Κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3028/2002, «[σ]τους χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων νομίμως υφισταμένων οικισμών, … η οικοδομική δραστηριότητα είναι δυνατή μετά από άδεια, που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ)…». Στην από 25.1.2005 συνεδρία του, το ΚΑΣ γνωμοδότησε ομοφώνως υπέρ της απόρριψης της αίτησης του Α και υπέρ της ανέγερσης όχι της προαναφερόμενης δυόροφης οικοδομής, αλλά ισόγειας αγροτικής αποθήκης εμβαδού 50 τ.μ., ύψους 3,50 μ. και με κεραμοσκεπή στέγη, με την εξής αιτιολογία: «Το ακίνητο του Α ευρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, σε περιοχή με υψηλή γεωργική παραγωγικότητα, η οποία συνιστά ευαίσθητο τμήμα του ιστορικού τοπίου, που συνδέεται αρρήκτως με τα μνημεία του Μυστρά… Τα μνημεία αυτά και το ιστορικό αγροτικό περιβάλλον, μαρτυρούμενο από τα βυζαντινά χρόνια, συνθέτουν την όλη φυσιογνωμία του αρχαιολογικού χώρου σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα, όπως έχει διατηρηθεί στην πορεία των αιώνων και όπως επιβάλλεται να παραμείνει στο διηνεκές ως ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα του πανανθρώπινου πολιτισμού …. Η ανέγερση της αιτούμενης οικίας θα διαταράξει με τη χρήση της ανεπανόρθωτα τον αγροτικό αυτό ιστορικό χαρακτήρα του τόπου και θα προκαλέσει, με τον όγκο της, σοβαρή αισθητική βλάβη στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου, ενώ η ανέγερση αγροτικής αποθήκης, αφενός, εξυπηρετεί τις ανάγκες των καλλιεργειών του ακινήτου και, αφετέρου, λόγω του μεγέθους της δεν προκαλεί αισθητική βλάβη». Στη συνεδρίαση του ΚΑΣ μετείχε και το μέλος Β, το οποίο, σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΚΑΣ που αφορούσε τη δόμηση στην επίδικη περιοχή, είχε προτείνει ως εισηγητής «την αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου μέχρι την ολοκλήρωση της υπό κατάρτιση μελέτης του ΚΑΣ σχετικά με τη λήψη μέτρων για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά». Με την από 9.2.2005 απόφασή του, ο Υπουργός Πολιτισμού, κατ’επίκληση της γνωμοδότησης αυτής, απέρριψε την αίτηση του Α, χορήγησε άδεια ισόγειας αγροτικής αποθήκης κατά τα διαλαμβανόμενα στη γνωμοδότηση και επέβαλε στον Α την υποχρέωση υποβολής της μελέτης της αποθήκης στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, προκειμένου να εξεταστεί από το ΚΑΣ. Ο Α ζήτησε από τον Υπουργό να τροποποιήσει την ως άνω πράξη του, ισχυριζόμενος ότι: α) δεν εκλήθη από το ΚΑΣ να εκθέσει τις απόψεις του, β) στη συνεδρίαση του ΚΑΣ μετείχε ο Β ο οποίος δεν παρείχε εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης και γ) η αιτιολογία είναι γενική και αόριστη.

Ερωτάται:

1.       Ποιά η νομική φύση της από 18.4.1968 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως;

2.       Νομικός χαρακτηρισμός της αίτησης του Α προς τον Υπουργό Πολιτισμού για την τροποποίηση της από 9.2.2005 απόφασής του. Απαιτείται, για την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αυτής, να ζητηθεί η γνώμη του ΚΑΣ;

3.       Ευσταθούν οι ισχυρισμοί του Α;

4.       Ποια θα είναι η συνέπεια της μη συμμόρφωσης του Α προς την υποχρέωση υποβολής της μελέτης της αποθήκης στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων;

ΙΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ,1 του Ν. 998/1979 « για την προστασία των δασών» αποκλειστικά αρμόδιο για τον χαρακτηρισμό ορισμένης έκτασης ως αναδασωτέας ή μη είναι ο οικείος Νομάρχης, ενώ βάσει του άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ίδιου νόμου «ο χαρακτηρισμός περιοχής τινός ή τμήματος της επιφανείας της γης ως δάσους ή δασικής έκτασης ενεργείται κατ’αίτησιν οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως δια πράξεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως με πράξη του αρμόδιου δασάρχη». 1. Βάσει των σχετικών διατάξεων με σχετικές Αποφάσεις του Νομάρχη Θεσσαλονίκης κηρύχθηκαν αναδασωτέες όλες οι δημόσιες εκτάσεις που βρίσκονται γύρω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το κτήμα Ισενλή της Κοινότητας Χορτιάτη. 2. Με την από 8-7-1986 «βεβαίωσή» του ο αρμόδιος Δασάρχης Θεσσαλονίκης βεβαίωσε ότι τμήμα της ανωτέρω έκτασης είναι έκταση χορτολιβαδική, μη υπαγόμενη συνεπώς στις διατάξεις του ν. 998/1979. 3. Με σχετικές πράξεις του ΥΠΕΧΩΔΕ χαρακτηρίστηκαν ως διατηρητέα κτίσματα του μεσοπολέμου ευρισκόμενα στο ιστορικό κέντρο της πόλεως Θεσσαλονίκης και συνεπώς αυτά υπάγονται έκτοτε σε ειδικούς προστατευτικούς όρους και περιορισμούς από το νόμο. 4. Με σχετική πράξη του Υπουργού χαρακτηρίστηκε ένα έργο ως έργο τέχνης που χρήζει ειδικής προστασίας από το νόμο.

 – Ποια είναι η νομική φύση των προαναφερόμενων πράξεων;

Β.  Εντός των πλαισίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης εκδόθηκε σχετική απόφαση περί μεταβιβάσεως της αρμοδιότητας του Υπουργού Παιδείας να διορίζει με απόφασή του τα μέλη του διδακτικού προσωπικού των Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοιτήσεως στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια, ο Α ζητά να διορισθεί ως καθηγητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου, δεδομένου ότι έχει όλα τα νόμιμα προσόντα και έχει ήδη ολοκληρωθεί η προηγούμενη νόμιμη διαδικασία.

Ποιος είναι ο αρμόδιος να διορίσει τον Α, ο Υπουργός ή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και γιατί;

Γ. Βάσει του νόμου προβλέπεται η επιβολή τέλους υπέρ του δήμου ή της κοινότητος για τις δαπάνες που απαιτούνται προς αποκομιδή των αποκομιδή των απορριμμάτων και προς εγκατάσταση και φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων. Το τέλος επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία όμως υπόκειται στην έγκριση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης βάσει του Νόμου 1065/1980 υποχρεούται να αποφανθεί εντός 30 ημερών από τη λήψη της απόφασης, εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας την έγκριση. Με την παρέλευση της 30ημερης προθεσμίας η  απόφαση του  συμβουλίου θεωρείται εγκριθείσα.

Έστω ότι ο Δήμος Α αποφάσισε στις 15-3-2013 την επιβολή του εν λόγω τέλους και απέστειλε αμέσως την απόφαση προς έγκριση στον οικείο Περιφερειάρχη.

  1. Σε περίπτωση που ο Περιφερειάρχης ενέκρινε εγκαίρως την απόφαση με πράξη του που εκδόθηκε στις 20-3-2013, από πότε αρχίζουν τα έννομα αποτελέσματά της;
  2. Σε περίπτωση που ο Περιφερειάρχης δεν εξέδωσε καμία πράξη παρά την παρέλευση 40 ημερών, και στη συνέχεια εξέδωσε πράξη αρνητική, ποια θα είναι τα έννομα αποτελέσματα;

 

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο