Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Φροντιστηριακό μάθημα στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (28-11-2013)

Στο φροντιστηριακό μάθημα της 28-11-2013 θα αναλυθούν τα ακόλουθα πρακτικα θέματα:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ,1 του Ν. 998/1979 « για την προστασία των δασών» αποκλειστικά αρμόδιο για τον χαρακτηρισμό ορισμένης έκτασης ως αναδασωτέας ή μη είναι ο οικείος Νομάρχης, ενώ βάσει του άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ίδιου νόμου «ο χαρακτηρισμός περιοχής τινός ή τμήματος της επιφανείας της γης ως δάσους ή δασικής έκτασης ενεργείται κατ’αίτησιν οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως δια πράξεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως με πράξη του αρμόδιου δασάρχη».

1. Βάσει των σχετικών διατάξεων με σχετικές Αποφάσεις του Νομάρχη Θεσσαλονίκης κηρύχθηκαν αναδασωτέες όλες οι δημόσιες εκτάσεις που βρίσκονται γύρω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το κτήμα Ισενλή της Κοινότητας Χορτιάτη.

2. Με την από 8-7-1986 «βεβαίωσή» του ο αρμόδιος Δασάρχης Θεσσαλονίκης βεβαίωσε ότι τμήμα της ανωτέρω έκτασης είναι έκταση χορτολιβαδική, μη υπαγόμενη συνεπώς στις διατάξεις του ν. 998/1979.

3. Με σχετικές πράξεις του ΥΠΕΧΩΔΕ χαρακτηρίστηκαν ως διατηρητέα κτίσματα του μεσοπολέμου ευρισκόμενα στο ιστορικό κέντρο της πόλεως Θεσσαλονίκης και συνεπώς αυτά υπάγονται έκτοτε σε ειδικούς προστατευτικούς όρους και περιορισμούς από το νόμο.

4. Με σχετική πράξη του Υπουργού χαρακτηρίστηκε ένα έργο ως έργο τέχνης που χρήζει ειδικής προστασίας από το νόμο.

– Ποια είναι η νομική φύση των προαναφερόμενων πράξεων;

Β.  Εντός των πλαισίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης εκδόθηκε σχετική απόφαση περί μεταβιβάσεως της αρμοδιότητας του Υπουργού Παιδείας να διορίζει με απόφασή του τα μέλη του διδακτικού προσωπικού των Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοιτήσεως στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια, ο Α ζητά να διορισθεί ως καθηγητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου, δεδομένου ότι έχει όλα τα νόμιμα προσόντα και έχει ήδη ολοκληρωθεί η προηγούμενη νόμιμη διαδικασία.

Ποιος είναι ο αρμόδιος να διορίσει τον Α, ο Υπουργός ή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και γιατί;

Γ. Βάσει του νόμου προβλέπεται η επιβολή τέλους υπέρ του δήμου ή της κοινότητος για τις δαπάνες που απαιτούνται προς αποκομιδή των αποκομιδή των απορριμμάτων και προς εγκατάσταση και φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων. Το τέλος επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία όμως υπόκειται στην έγκριση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης βάσει του Νόμου 1065/1980 υποχρεούται να αποφανθεί εντός 30 ημερών από τη λήψη της απόφασης, εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας την έγκριση. Με την παρέλευση της 30ημερης προθεσμίας η  απόφαση του  συμβουλίου θεωρείται εγκριθείσα.

Έστω ότι ο Δήμος Α αποφάσισε στις 15-3-2013 την επιβολή του εν λόγω τέλους και απέστειλε αμέσως την απόφαση προς έγκριση στον οικείο Περιφερειάρχη.

  1. Σε περίπτωση που ο Περιφερειάρχης ενέκρινε εγκαίρως την απόφαση με πράξη του που εκδόθηκε στις 20-3-2013, από πότε αρχίζουν τα έννομα αποτελέσματά της;
  2. Σε περίπτωση που ο Περιφερειάρχης δεν εξέδωσε καμία πράξη παρά την παρέλευση 40 ημερών, και στη συνέχεια εξέδωσε πράξη αρνητική, ποια θα είναι τα έννομα αποτελέσματα;

Δ. Βάσει του νόμου και με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απαλλοτριώθηκε αναγκαστικώς, για την αρτίωση του χώρου ενός Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, ορισμένη εδαφική έκταση στην περιοχή «Παγκράτι». Στο προοίμιο της εν λόγω απόφασης μνημονεύεται ότι για την έκδοσή της ελήφθη υπόψη η από 21 Μαϊου γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.-κατά τον κρίσιμο χρόνο είχε τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου), χωρίς να απαιτείται η εν λόγω γνωμοδότηση από τις οικείες διατάξεις νόμου. Οι θιγόμενοι από την απαλλοτριωτική πράξη ιδιοκτήτες της εν λόγω έκτασης ζητούν την ανάκληση της σχετικής πράξης, ως παράνομης, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι: «όπως προκύπτει από την γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Κ., αυτή είναι παράνομη. Και τούτο διότι ελήφθη σε συνεδρία που προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος, ενώ ο Πρόεδρος απουσίαζε, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ότι ο τελευταίος εκλήθη εγκαίρως και νομίμως να συμμετάσχει στη συνεδρίαση. Από την άλλη, η Διοίκηση αντιλέγει ότι αφενός δεν απαιτείται πρόσκληση του Προέδρου ή οποιουδήποτε μέλους, επειδή έλαβε χώρα την ημέρα και την ώραπου συνήθως γίνονται οι συνεδριάσεις και αφετέρου επειδή σε κάθε περίπτωση, η προηγούμενη γνωμοδότηση του Ο.Σ.Κ. δεν προβλεπόταν στον νόμο.

Είναι βάσιμοι οι ανωτέρω ισχυρισμοί;

 

 

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο