Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Φροντιστήριο στο μάθημα του Γενικού Διοικητικού Δικαίου (14-4-2016)

Στο φροντιστηριακό μάθημα του Γενικού Διοικητικού Δικαίου, στις 14 Απριλίου 2016, θα αναλυθούν τα ακόλουθα δύο πρακτικά θέματα:

Ι. Πρακτικό θέμα

Η εκλογή καθηγητών ξένων γλωσσών στη Σχολή Ικάρων πραγματοποιείται μετά από πρόταση του εκπαιδευτικού συμβουλίου της Σχολής Ικάρων, το οποίο συγκροτείται από καθηγητές της Σχολής στα οικεία αντικείμενα και εισηγείται τον διορισμό ή την παύση καθηγητών, εκπαιδευτών και διδασκάλων, και απόφαση του πενταμελούς συμβουλίου, το οποίο αποτελείται μόνον από στρατιωτικούς (δύο Διευθυντές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας [ΓΕΠ], τον Διοικητή της Σχολής Ικάρων, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού ΓΕΠ και έναν Σμήναρχο του ΓΕΠ). Η απόφαση του εν λόγω συμβουλίου είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας που εκδίδει και την απόφαση περί διορισμού. Με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) της 10.3.2000 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Άμυνας προκηρύχθηκαν προς πλήρωση 4 κενές οργανικές θέσεις καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας. Αιτήσεις συμμετοχής κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, η Α και ο Β. Το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Σχολής Ικάρων, με το από 6.7.2000 πρακτικό του, προέβη στην αξιολόγηση των υποψηφίων για τις 4 θέσεις καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας, στην οποία η Α κατετάγη, με βάση τα προσόντα της, τέταρτη, ενώ ο Β κατετάγη όγδοος. Ως προς την υποψηφιότητα της Α αναφέρεται στο εν λόγω πρακτικό ότι είναι πτυχιούχος του Τμήματος της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με βαθμό 8,25, κάτοχος Master στη Γλωσσολογία του Πανεπιστημίου York της Αγγλίας, έχει διδάξει Γλωσσολογία και Γενικά Αγγλικά σε πανεπιστήμια και κολλέγια και έχει διδακτική εμπειρία στη Σχολή Ικάρων, διακρίνεται δε για την επιστημονική της κατάρτιση, τη διδακτική της ικανότητα, την προσήλωσή της στο διδακτικό έργο και για το ήθος της». Στη συνέχεια, επελήφθη το πενταμελές συμβούλιο, το οποίο, στο από 14.7.2000 πρακτικό του, αναφέρει ότι μετά την εισήγηση του εισηγητή, τη συνέντευξη των υποψηφίων και τη μελέτη των δικαιολογητικών τους, μετέβαλε τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων όπως την είχε καθορίσει το εκπαιδευτικό συμβούλιο στο από 6.7.2000 πρακτικό και κατέταξε τέταρτο τον Β ενώ την Α σε θέση εκτός της πρώτης τετράδας. Κατόπιν αυτού, εκδόθηκε η αΣΣπό 1.8.2000 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την οποία προσελήφθησαν, μεταξύ άλλων, τέσσερις καθηγητές της Αγγλικής Γλώσσας στη Σχολή Ικάρων, στους οποίους περιλαμβάνεται ο Β κατά παράλειψη της Α.
Με προσφυγή που άσκησε ενώπιον της Ειδικής Γραμματέως, η Α ζητεί την ανάκληση της από 1.8.2000 απόφασης, επικαλούμενη παρανομία του από 14.7.2000 πρακτικού α) λόγω έλλειψης αιτιολογίας, β) επειδή συνετάγη από τον ίδιο τον πρόεδρο του συμβουλίου, εφόσον η γραμματέας απουσίαζε με νόμιμη άδεια και γ) επειδή η συνέντευξη των υποψηφίων δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
Ερωτάται:
1) Ποιά η νομική φύση των από 10.3.2000, 6.7.2000, 14.7.2000 και 1.8.2000 πράξεων;
2) Ευσταθούν οι ισχυρισμοί της Α όσον αφορά την παρανομία της πράξης; Υπάρχει αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματέως; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, τι οφείλει να πράξει όσον αφορά την προσφυγή της Α;

ΙΙ. Πρακτικό 

Το άρθρο 19 του Ν. 3421/2005 ορίζει τα ακόλουθα: «1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι: α. … β. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό.. Για τη χορήγηση ή μη της αναβολής αυτής και για τη διάρκειά της αποφασίζει, κατά περίπτωση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από έναν ανώτατο και έναν ανώτερο αξιωματικούς του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο καθηγητές ΑΕΙ. Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι καθηγητές των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην εκάστοτε συνεδρίαση της επιτροπής είναι όμοιας ή συγγενούς ειδικότητας προς το γνωστικό πεδίο του εξεταζόμενου φακέλου …». Ο Α, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1977, έλαβε διαδοχικές αναβολές κατάταξης λόγω σπουδών και είχε υποχρέωση κατάταξης τον Μάιο του 2006. Στις 8 Μαΐου 2006, ο αιτών υπέβαλε αίτηση στο Στρατολογικό Γραφείο Β΄ Αθηνών, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να τύχει περαιτέρω αναβολής στράτευσης, ως διαπρέπων σε επιστημονικές εργασίες και έρευνες στο εξωτερικό, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 1 στοιχ. β΄ του Ν. 3421/2005. Από τα δικαιολογητικά αυτά προέκυπτε ότι ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της Εθνικής Ανώτατης Σχολής Ορυχείων Παρισίων στην ειδικότητα πληροφορική πραγματικού χρόνου, εργάζεται στη Γαλλία ως υπεύθυνος έργου για τη δημιουργία συστημάτων εικονικής πραγματικότητας στην εταιρεία L. και έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά του κλάδου και συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Η αίτησή του απορρίφθηκε με την από 13.6.2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, με την αιτιολογία ότι «από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν προκύπτει ότι η επίδοσή του στις επιστημονικές εργασίες και έρευνες στο εξωτερικό, καθώς και η απήχηση που έχουν αυτές στους διεθνείς ερευνητικούς και επιστημονικούς κύκλους είναι σε τέτοιο επίπεδο, ώστε αυτός να χαρακτηριστεί ως διαπρέπων…». Η απόφαση αυτή εκδόθηκε ύστερα από εισήγηση ταυτοσήμου περιεχομένου της επιτροπής του άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 3421/2005, στην οποία, όπως προκύπτει από το από 24.5.2006 πρακτικό συνεδρίασης, μετείχαν, ως μέλη, δύο αξιωματικοί του Στρατού και δύο μέλη Α.Ε.Ι. Τα μέλη της επιτροπής ορίσθηκαν με την από 4.8.2004 Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Παιδείας. Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής αυτής στις 24.5.2006, για την εξέταση του αιτήματος του αιτούντος, μετείχαν, ως μέλη Α.Ε.Ι., η Α, καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και ο Β, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ίδιου Πολυτεχνείου. Εξάλλου, όπως ρητά αναφέρεται στο ανωτέρω από 24.5.2006 πρακτικό της επιτροπής, η Α μετείχε ως αναπληρωματικό μέλος, στη θέση του τακτικού μέλους Χ, καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών του ΕΜΠ, ο οποίος απεβίωσε την 1.11.2004. Ο Α ισχυρίζεται: ότι α) η συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 19 παρ. 3 του ν. 3421/2005, η οποία γνωμοδότησε επί του αιτήματός του για αναβολή κατάταξης, είναι παράνομη λόγω ζυγού αριθμού των μελών της β) η επιτροπή αυτή είχε κακή σύνθεση, δεδομένου ότι συμμετείχαν σ’αυτή δύο καθηγητές του ΕΜΠ γνωστικού αντικειμένου μη συναφούς προς αυτό της διατριβής του, γ) δεν εκλήθη σε προηγούμενη ακρόαση πριν από την έκδοση της δυσμενούς πράξης, δ) η απόφαση του Υπουργού είναι αναιτιολόγητη.

Ερωτάται: 1. Ποιά η νομική φύση της KYA, και της εισηγητικής έκθεσης;

2. Ποιές συνέπειες έχει η τυχόν υπέρμετρη καθυστέρηση γνωμοδότησης της επιτροπής;

3. Ευσταθούν οι ισχυρισμοί του Α;

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο