Ανακοινώσεις Ευγενίας Πρεβεδούρου

Υλικό 1ου φροντιστηριακού μαθήματος στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (7-11-2013)

Για το πρώτο φροντιστηριακό μάθημα στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο θα χρησιμοποιηθεί το ακόλουθο υλικό:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(1) Το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.2525/1997 ορίζει ότι:

“4. Για την ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση Ενιαίων Λυκείων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8, 49 και 50 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α`)”.

(2) Το άρθρο 5 παρ. 5 και 7 και το άρθρο 8 παρ. 2 και 6 του Ν.1566/1985 προβλέπουν τα εξής:

“ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 5. Γυμνάσια.

………………………………………………………………………………………

5. Η κατάργηση και η συγχώνευση γυμνασίων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων του προσωπικού γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

………………………………………………………………………………………….

6. Η μετατροπή ημερήσιου γυμνασίου σε εσπερινό και αντίστροφα, καθώς και η μετονομασία ή η μεταφορά έδρας, γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Για τα θέματα των παραγράφων 4, 5, 6 και 9 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα απο εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.

*** Η παράγραφος 7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από 1.1.2011 με την παράγραφο 3 άρθρου 60 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011.

………………………………………………………………………………………….

 

`Αρθρο 8.`Ιδρυση, οργάνωση, λειτουργία, κατάργηση λυκείων.

………………………………………………………………………………………..

2. Η κατάργηση και η συγχώνευση λυκείων κάθε  τύπου και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων.

………………………………………………………………………………………..

6. Για τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από  εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.

*** Η παράγραφος 6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από 1.1.2011 με την παράγραφο 3 άρθρου 60 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011.”

 

(3) Το άρθρο 11 παρ. 2 και 5 του Ν.1966/1991 ορίζει ότι:

“`Αρθρο 11.`Ιδρυση, κατάργηση, συγχώνευση σχολικών μονάδων

………………………………………………………………………………………….

2. Η κατάργηση και συγχώνευση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο υποβιβασμός νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, με την επιφύλαξη της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν.1566/1985, η συγχώνευση τομέων ή τμημάτων σε τεχνικά επαγγελματικά λύκεια και κύκλων ή κλάδων σε ενιαία πολυκλαδικά λύκεια, καθώς επίσης η διαίρεση και η μεταφορά της έδρας των δημοτικών σχολείων γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

……………………………………………………………………………………….

5. Για τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων γνωμοδοτεί το δημοτικό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.1566/1985.” (** Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 59 παρ. 15 του Ν. 3966/2011).

 

(4) Το άρθρο 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 ορίζει μεταξύ άλλων ότι:

” Άρθρο 94. Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων.

……………………………………………………………………………………….

4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ’ (Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού), προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

” 13. Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

14. Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. Η εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 186 του ν. 3463/2006.”

***Η περ.14  αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 8 παρ.12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012).

15. Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η ανέγερση σχολικών κτιρίων.

16. Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

17. Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.

18. Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης,  περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων.

*** Το εδάφιο 18 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο όγδοο Ν.4089/2012,

ΦΕΚ Α 206/26.10.2012.

19. Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

20. Η έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.

21. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.

22. Ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.

…………………………………………………………………………………………”

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

 Στο άρθρο 11 του ν. 2837/2000 (ΦΕΚ Α’ 178) καθορίζεται αφενός το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολών ξεναγών, με την υπαγωγή τους στο Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης” και προβλέπεται αφετέρου η φοίτηση στις εν λόγω σχολές ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού. Ειδικότερα, ορίζεται, μεταξύ άλλων ότι  “…. 1. Η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα, μετονομάζεται σε “Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης”. …………………..6. α)  Δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος οι Σχολές Ξεναγών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) μεταφέρονται στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης. …………ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης  και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις Σχολές Ξεναγών ιδίως δε το πρόγραμμα σπουδών, τη διάρκεια φοίτησης, τον τρόπο εισαγωγής στις σχολές”.

Βάσει της διάταξης αυτής εκδόθηκε η Τ/7662/17.10.2002 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο “Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών” (ΦΕΚ Β’ 1375/25.10.2002).  Με την απόφαση αυτή ρυθμίσθηκαν τα θέματα που αναφέρονται ρητώς στην ως άνω νομοθετική διάταξη (διάρκεια φοίτησης, τρόπος εισαγωγής στις σχολές, πρόγραμμα σπουδών), καθώς και άλλα θέματα όπως τα σχετικά με τη σύνθεση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.

Το Σωματείο με την επωνυμία “Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών” άσκησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της  Τ/7662/17.10.2002  απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προβάλλοντας τα ακόλουθα επιχειρήματα: (α) Η προσβαλλόμενη πράξη είναι παράνομη διότι εκδόθηκε καθ’υπέρβαση της εξουσιοδότησης.

(β) Η προσβαλλόμενη πράξη είναι παράνομη διότι η εξουσιοδότηση βάσει της οποίας εκδόθηκε αντίκειται στο Σύνταγμα.

Ερωτήματα: 1) Ποια η νομική φύση της προσβαλλόμενης πράξης;

2) Ευσταθούν οι ισχυρισμοί του αιτουμένου την ακύρωση σωματείου;

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο