Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου: ανάλυση πρακτικού θέματος (9-1-2023)

Με απόφαση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), η οποία συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και άλλα πέντε μέλη, καθώς και από αντίστοιχους αναπληρωτές, επιβλήθηκε εις βάρος εταιρείας ιδιοκτήτριας τηλεοπτικού σταθμού, η κύρωση του προστίμου ύψους 100.000 ευρώ για αποδιδόμενη παράβαση της νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών. Η παράβαση συντελέσθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό με τη χρήση υλικού μαγνητοφωνημένης συνομιλίας μεταξύ ενός καθηγητή Πανεπιστημίου, ο οποίος συμμετείχε στο παρελθόν σε σχετικές διαπραγματεύσεις με την ΠΓΔΜ αναφορικά με την αναγνώριση της χώρας αυτής με άλλο όνομα και ενός δημοσιογράφου του σταθμού, συνομιλία από την οποία προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες για το ζήτημα αυτό, χωρίς τη συναίνεσή του, όπως ο ίδιος κατήγγειλε και με τη μετάδοση του υλικού αυτού κατά τη διάρκεια εκπομπής του σταθμού, εν γνώσει της προέλευσής του. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ιδρυτικού της ΑΔΑΕ Ν. 3115/2003, σε περίπτωση παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών ή τους όρους και τις διαδικασίες άρσης αυτού, η ΑΔΑΕ μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη κλήση για παροχή εξηγήσεων των ενδιαφερομένων, να επιβάλει στο υπαίτιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: α. σύσταση για συμμόρφωση με προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής, β. πρόστιμο από 15.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ.

1. Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

α) Με ποιο ένδικο βοήθημα θα προσβάλλει η εταιρεία την πράξη της ΑΔΑΕ;

β) Πότε λήγει η προθεσμία για την άσκησή του, λαμβανομένου υπόψη ότι η απόφαση της ΑΔΑΕ εκδόθηκε στις 3-4-2017 και επιδόθηκε στην εταιρεία στις 1-5-2017;

γ) Μπορεί η εταιρεία να ασκήσει κατά της απόφασης της ΑΔΑΕ διοικητική προσφυγή, τι είδους και τι συνέπειες θα έχει στην προθεσμία άσκησης του ενδίκου βοηθήματος;

δ) Η καταβολή από την εταιρεία πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του συνόλου του ποσού που της επιβλήθηκε ως πρόστιμο, ασκεί επιρροή στο παραδεκτό του ενδίκου βοηθήματος ή της ασκηθείσας αίτησης αναστολής;

2.Είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί της εταιρείας ότι:

α) Η θητεία τριών μελών της ΑΔΑΕ είχε ήδη λήξει στις 30-4-2016 και συνεπώς η συγκρότησή της δεν ήταν πλέον νόμιμη, δεδομένου ότι δεν είχαν οριστεί νέα μέλη κατά τη διαδικασία του άρθρου 101Ατου Συντάγματος και του εκτελεστικού ν. 3051/2002, ο οποίος, εξάλλου, κατά το μέρος που προβλέπει ότι η θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων, αντίκειται στο πιο πάνω άρθρο του Συντάγματος.

β) Σε κάθε περίπτωση, η ΑΔΑΕ δεν μπορούσε να λειτουργήσει με ελλιπή σύνθεση πέραν του τριμήνου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας;

3. Αξιολογείστε από συνταγματική άποψη αν είναι θεμιτή η μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό της συγκεκριμένης συνομιλίας.

4. Είναι νόμιμη η επιβολή προστίμου στην ίδια εταιρεία από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, με το αιτιολογικό ότι η εκπομπή κατά την οποία μεταδόθηκε το ως άνω υλικό περιέχει fake news;

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο