Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Η προθεσμία εντός της οποίας ο πρύτανης ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας εκλογής μέλους ΔΕΠ είναι αποκλειστική: ΣτΕ 2445/2014

Η προθεσμία εντός της οποίας ο πρύτανης ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας εκλογής μέλους ΔΕΠ είναι αποκλειστική: ΣτΕ 2445/2014 7μ

Με την απόφαση ΣτΕ 2445/2014 [2445_2014] της επταμελούς σύνθεσης του Γ΄Τμήματος (που εκδόθηκε κατόπιν τη παραπεμπτικής ΣτΕ 1083/2013), κρίθηκε ότι η προθεσμία εντός της οποίας ο πρύτανης πρέπει να ελέγξει τη νομιμότητα εκλογής μέλους ΔΕΠ είναι αποκλειστική και η μη έκδοση της πράξης διορισμού μετά την πάροδο της συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειες. Περαιτέρω, η τυχόν εκδιδόμενη απόφαση του πρύτανη, με την οποία κρίνεται μη νόμιμη η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης ή μη των μελών Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., είναι μη νόμιμη, ως εκδοθείσα καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων άσκησης της αρμοδιότητάς του.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι, κατά το καθεστώς του Ν. 3549/2007, η σύνθετη διοικητική ενέργεια εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης ή λύσης της υπηρεσιακής σχέσεως λόγω μη μονιμοποίησης μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ολοκληρώνεται με την πράξη του πρύτανη, ο οποίος, αφού ασκήσει προληπτικό έλεγχο νομιμότητας επί της προηγηθείσας διαδικασίας και διαπιστώσει ότι αυτή είναι νόμιμη, διαβιβάζει την πράξη του προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας, ενώ ο προβλεπόμενος από το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος κρατικός έλεγχος νομιμότητας ασκείται, πλέον, κατασταλτικά, δηλαδή μετά τη δημοσίευση της πρυτανικής πράξης.

Με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, ο κοινός νομοθέτης ανέθεσε μεν στους πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου νομιμότητας επί των πρακτικών εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης ή μη των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., χωρίς ωστόσο να προβλέψει συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας ασκείται ο έλεγχος αυτός. Με τη διάταξη, όμως, του άρθρου 25 παρ. 1, τελευταίο εδάφιο, του Ν. 3549/2007, εξουσιοδοτήθηκε, κατά τρόπο σύμφωνο με το Σύνταγμα, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να ρυθμίσει, με απόφασή του, τα ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, επομένως δε, να θεσπίσει και τις επιμέρους ρυθμίσεις που αφορούν την οργάνωση, τον τρόπο και τον χρόνο άσκησης από τους πρυτάνεις του προαναφερόμενου προληπτικού ελέγχου νομιμότητας. Κατά την έννοια της εξουσιοδοτικής αυτής διάταξης, ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3549/2007 αποτελεί και ο καθορισμός της προθεσμίας εντός της οποίας ασκείται ο έλεγχος αυτός, καθώς και ο χαρακτηρισμός της ως αποκλειστικής ή ενδεικτικής. Ενόψει δε, αφενός του γεγονότος ότι η εκδοθείσα, με βάση την ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη, Φ.122.1/171/89650/Β2/13.8.2007 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει ρητώς, στην παρ. 6 του άρθρου μόνου αυτής, την προθεσμία των εξήντα ημερών, εντός της οποίας ασκείται από τους πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας επί των πρακτικών εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης ή μη των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., ως αποκλειστική και αφετέρου του σκοπού της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 2549/2007, η οποία, κατά τα ήδη κριθέντα (ΣτΕ 4186-87/2012, 4647/2012 7μ., 3574/2010 7μ.), αποβλέπει και στην ταχεία περάτωση της διαδικασίας διορισμού και μονιμοποίησης των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί, καθ’ ερμηνεία, να θεωρηθεί ως ενδεικτική. Εξάλλου, μετά την ολοκλήρωση του προαναφερόμενου προληπτικού ελέγχου νομιμότητας, την έκδοση της σχετικής, κατά περίπτωση, πρυτανικής πράξης και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού υποχρεούται να ασκήσει τον συνταγματικά κατοχυρωμένο έλεγχο νομιμότητας, είτε κατόπιν ασκήσεως προσφυγής, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, είτε αυτεπαγγέλτως εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους που αρχίζει την επομένη της ημερομηνίας περιέλευσης στο Υπουργείο της πρυτανικής πράξης με τα πρακτικά εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης ή μη των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και κάθε σχετικό έγγραφο, τα οποία ο οικείος πρύτανης υποχρεούται, χωρίς καθυστέρηση, να αποστείλει μετά την ως άνω δημοσίευση. Εάν κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστωθεί παράβαση νόμου σε οποιοδήποτε στάδιο της σχετικής διαδικασίας ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ακυρώνει την πράξη του πρύτανη και αναπέμπει την υπόθεση στο οικείο Α.Ε.Ι., προκειμένου να συνεχισθεί η διαδικασία από το σημείο που παρουσιάζεται η νομική πλημμέλεια (ΣτΕ 4186-87/2012, 4647/2012 7μ., 3574/2010 7μ.).

Μετά την πάροδο της αποκλειστικής προθεσμίας των εξήντα ημερών, που αρχίζει την επομένη από την περιέλευση στον πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. του σχετικού, κατά περίπτωση, φακέλου με τα πρακτικά εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης ή μη των μελών Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., ο πρύτανης δεν δύναται πλέον να ασκήσει τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, η δε τυχόν εκδιδόμενη σχετική απόφασή του, με την οποία κρίνεται μη νόμιμη η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης ή μη των μελών Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., είναι μη νόμιμη, ως εκδοθείσα καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων άσκησης της αρμοδιότητάς του (πρβλ. ΣτΕ 3057/2011, 613, 1314, 2398, 2657, 2907/2009, 991/2007, 1334, 2214, 3799/2001, 2160, 3260/2000, 2606/1999, 3616, 3848/1996). Η προθεσμία αυτή διακόπτεται εάν ο πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. σωρευτικά α) ζητήσει και άλλα στοιχεία, β) τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας και γ) τα εν λόγω στοιχεία ζητηθούν πριν από την εκπνοή τής πιο πάνω προθεσμίας. Αντιθέτως, δεν διακόπτεται η εν λόγω προθεσμία σε περίπτωση που ο πρύτανης ζητήσει τη γνώμη οποιουδήποτε οργάνου, όπως είναι η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου μόνου της Φ.122.1/171/89650/Β2/13.8.2007 υπουργικής απόφασης Νομική Επιτροπή του Πανεπιστημίου, για την επίλυση νομικού ζητήματος που αφορά την οικεία υπόθεση, χωρίς να ζητεί πρόσθετα στοιχεία (πρβλ. ΣτΕ 1064/2011 , πρβλ. επίσης ΣτΕ 2398/2009, 3990/2001, 3263/2000 7μ., 2597/1999).

Περαιτέρω, μετά την πάροδο της αποκλειστικής αυτής προθεσμίας των εξήντα ημερών, χωρίς να έχει διαπιστωθεί μέσα στην προθεσμία αυτή παραβίαση της νομιμότητας της διαδικασίας εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης ή μη των μελών Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. από τον πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι., εκδηλώνεται παράλειψη του πρύτανη να προβεί στην έκδοση της σχετικής, κατά περίπτωση, πράξης και να διαβιβάσει αυτήν προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την τήρηση της προβλεπόμενης στην παρ. 9 του Κεφ. Δ’ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 και στις παρ. 7 και 8 του άρθρου μόνου της Φ.122.1/171/89650/Β2/13.8.2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διαδικασίας (πρβλ. ΣτΕ 3057/2011, 613, 1314, 2398, 2657, 2907/2009, 991/2007, 1334, 2214, 3799/2001, 2160, 3260/2000, 2606/1999, 3616, 3848/1996).

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο