Σχόλια νομολογίας

 1. ΔΕΚ Ολ C-3-1996, της 19.5.1998, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Κάτω Χωρών, ΠερΔικ 2/2000, σ. 257-258.
 2. ΔΕΚ C-166-1997, της 18.3.1999, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας, ΠερΔικ 2/2000, σ. 260-261.
 3. ΔΕΚ C-175/1998 και C-177/1998, της 5.10.1998, Paolo Lirussi Francesca Bizzaro, ΠερΔικ 2/2000, σ. 285.
 4. ΔΕΚ C-232-1997, της 29.9.1999, L. Nederhoff & Yn. Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland, ΠερΔικ 2/2000, σ. 292-293.
 5.  ΔΕΚ C-315/1998, της 11.11.1999, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας, ΠερΔικ 3/2000, σ. 433-435.
 6. ΔΕΚ C-6/1999, της 21.3.2000, Association Greenpeace France κ.λπ., ΠερΔικ 3/2000, σ. 446-448.
 7.  ΔΕΚ C-418/97, Arco Chemie Nederland Ltd και C-419/97, Vereniging Dorpsbelang Hees κ.λπ., της 15.6.2000, ΠερΔικ 1/2001, σ. 131-132.
 8.  ΔΕΚ C-287/1998, της 19.9.2000, Luxembourg και Berthe Linster, Aloyse Linster και Yvonne Linster, ΠερΔικ 1/2001, σ. 138-139.
 9.  ΔΕΚ C-387/1997, της 4.7.2000, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, ΠερΔικ 1/2001, σ. 139-144.
 10.  ΔΕΚ (Ολομέλεια) της 30ής Ιανουαρίου 2001, C-36/98, Ισπανία κατά Συμβουλίου, ΠερΔικ 4/2001, σ. 613-614.
 11.  ΔΕΚ C-209/1998, της 23.5.2000, Sydhavnens Sten & Grus ApS, ΠερΔικ 4/2001, σ. 625-628.
 12.  ΔΕΚ (πέμπτο τμήμα) της 18ης Οκτωβρίου 2001, C-354/99, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, ΠερΔικ 1/2002.
 13.  ΔΕΚ, της 23ης Οκτωβρίου 2001, C-510/1999, Χ. Tridon, ΠερΔικ 1/2002, σ. 168-169.
 14.  ΔΕΚ, της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, C-67/99, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, C-71/99, Επιτροπή κατά Γερμανίας, και της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, C-220/99, Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας, ΠερΔικ 1/2002, σ. 183-184.
 15.  ΔΕΚ της 13ης Δεκεμβρίου 2001, C-324/99, Daimler Chrysler, ΠερΔικ 1/2002, σ. 194-196.
 16.  ΔΕΚ (πέμπτο τμήμα) C-6/00, της 27.2.2002, Abfall Service AG (ASA), ΠερΔικ 2/2002, σ. 392-396.
 17.  ΔΕΚ C-1/00, της 13.12.2001, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υποστηριζόμενη από Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, κατά Γαλλικής Δημοκρατίας, ΠερΔικ 2/2002, σ. 405-406.
 18.  ΔΕΚ C-9/00, της 18.4.2002, Palin Granit Oy, ΠερΔικ 3/2002, σ. 593-596.
 19.  ΠΕΚ Τ-13/99, της 11.9.2002, Pfizer Animal Health SA, κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ΠερΔικ 4/2002, σ. 829-832.
 20.  ΔΕΚ C-513/99, της 17.9.2002, Concordia Bus Finland Oy Ab, ΠερΔικ 1/2003, σ. 203-205.
 21.  ΔΕΚ C-75/01, της 13.2.2003, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, ΠερΔικ 2/2003, σ. 406-407.
 22.  ΔΕΚ C-228/00, της 13.2.2003, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, και ΔΕΚ C-458/00, της 13.2.2003, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, ΠερΔικ 3/2003, σ. 612-616.
 23. ΔΕΚ C-444/00,της 19.6.2003, The Queen, κατόπιν αιτήσεως της Mayer Parry Recycling Ltd και Environment Agency, ΠερΔικ 4/2003, σ. 820-823.
 24. ΔΕΚ C-130/01, της 12.6.2003, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας, ΠερΔικ 4/2003, σ. 832-833.
 25. ΔΕΚ C-278/01, της 25.11.2003, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας, ΠερΔικ 1/2004, σ. 131-133.
 26.  ΔΕΚ, C-114/01, της 11.9.2003, AvestaPolarit Chrome Oy, πρώην Outokumpu Chrome Oy, ΠερΔικ 2/2004, σ. 276-277.
 27.  ΔΕΚ C-448/2001, της 4.12.2003, EVN AG και Wienstrom GmbH, ΠερΔικ 2/2004, σ. 286-288.
 28.  ΔΕΚ C-201/2002, της 7.1.2004, Delena Wells, ΠερΔικ 3/2004, σ. 417-418.
 29.  ΔΕΚ C-209/2002, της 29.1.2004, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας, ΠερΔικ 3/2004, σ. 421-422.
 30.  ΔΕΚ C-53/2002 και C-217/2002, της 1.4.2004, Commune de Braine-le-Chateau, Michel Teillieut κ.λπ., ΠερΔικ 3/2004, σ. 428-429.
 31.  ΔΕΚ C-87/2002, της 10.6.2004, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  κατά Ιταλικής Δημοκρατίας, ΠερΔικ 4/2004, σ. 568-567.
 32.  ΔΕΚ C-472/02, της 19.10.2004, Siomab SA c/Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, ΠερΔικ 4/2004, σ. 573-574.
 33.  ΔΕΚ C-227-2001, της 16.9.2004, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας, ΠερΔικ 1/2005, σ. 153-155.
 34.  ΔΕΚ C-1/2003, της 23.9.2004, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας, ΠερΔικ 1/2005, σ. 163-164.
 35.  ΠΕΚ Τ-176/01, της 18.11.2004, Ferriere Nord SpA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΠερΔικ 2/2005, σ. 342-343.
 36.  ΔΕΚ της 5ης Δεκεμβρίου 2005, C-344/03, Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Φινλανδίας [Απαγόρευση θήρας αγρίων πτηνών], ΠερΔικ 1/2006, σελ. 149.
 37.  ΔΕΚ της 10ης Ιανουαρίου 2006, C-402/03, Skov Æg [Ευθύνη από ελαττωματικά προϊόντα], ΠερΔικ 1/2006, σελ. 152-153.
 38.  ΔΕΚ της 23ης Φεβρουαρίου 2006, C-122/04, Eπιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [Παρακολούθηση των δασών], ΠερΔικ 2/2006, 328-329.
 39.  ΔΕΚ της 16ης Μαρτίου 2007, C-332/04, Επιτροπή κατά Ισπανίας [Χωροθέτηση έργων-εγκαταστάσεων], ΠερΔικ 2/2006, σελ. 329-330.
 40.  ΔΕΚ της 13ης Σεπτεμβρίου 2005, C-176/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [Τα Όρια της Κοινοτικής Αρμοδιότητας στον Τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος], ΠερΔικ 3/2006, σελ. 509-513.
 41.  ΔΕΚ της 4ης Μαΐου 2006, C-508/03, Eπιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας [Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων], ΠερΔικ 4/2006, σελ. 695-696.
 42.  ΔΕΚ της 14ης Σεπτεμβρίου 2006, C-244/05, Bund Naturschutz in Bayern [Διατήρηση φυσικών οικοτόπων και άγριας πανίδας και χλωρίδας], ΠερΔικ 4/2006, σελ. 699-700.
 43.  ΔΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 2007,C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [Θαλάσσια ρύπανση από πλοία], ΠερΔικ 1/2008, σελ. 166-167.
 44.  ΔΕΚ της 18ης Δεκεμβρίου 2007, C-195/05, Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας [Διευκρινίσεις ως προς την έννοια του όρου του «αποβλήτου»], ΠερΔικ 1/2008, σελ. 172.
 45.  ΔΕΚ της 1ης Απριλίου 2008, C-14/06, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Βασίλειο της Δανίας κατά Επιτροπής [Επικίνδυνες ουσίες], ΠερΔικ 2/2008, σελ. 342-343.
 46.  ΔΕΚ της 10ης Απριλίου 2008, C-442/06, Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας [Υγειονομική ταφή αποβλήτων], ΠερΔικ 2/2008, σελ. 348-349.
 47.  ΔΕΚ της 24ης Ιουνίου 2008, C-188/07, Commune de Mesquer [Ναυάγιο Erika-Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»], ΠερΔικ 4/2008, σελ. 712-714.
 48.  ΔΕΚ της 3ης Ιουλίου 2008, C-215-06, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας [Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων], ΠερΔικ 4/2008, σελ. 723-724.
 49.  ΔΕΚ της 17ης Ιουνίου 1997, C-65/95 και C-111/95, Shingara, ΕΔΔΔΔ 42 (1998), σελ. 207-213
 50.  ΔΕΚ της 2ας Δεκεμβρίου 1997, C-336/94, Ευθαλία Δαφέκη, ΕΔΔΔΔ 42 (1998), σελ. 459-465
 51.  ΔΕΚ της 15ης Ιανουαρίου 1998, C-15/96, Schöning-Κουγεβετοπούλου, ΕΔΔΔΔ 42 (1998), σελ. 466-477
 52.  ΔΕΚ της 12ης Μαρτίου 1998, C-187/96, Επιτροπή κατά Ελλάδας, ΕΔΔΔΔ 42 (1998),σ ελ. 477-481
 53.  ΔΕΚ της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-409/95, Hellmut Marschall, ΕΔΔΔΔ 42 (1998), σελ 481-491
 54.  ΔΕΚ της 28ης Απριλίου 1998, C-120/95, Nicolas Decker και C-158/96, Raymond Kohll (το νομικό καθεστώς της επιστροφής ιατρικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός άλλου κράτους μέλους) ΕΔΔΔΔ 42 (1998), σελ. 953-968
 55.  ΔΕΚ της 15ης Ιανουαρίου 1998, C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria AG (η έννοια του οργανισμού δημοσίου δικαίου στο πλαίσιο των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων) ΕΔΔΔΔ 42 (1998), σελ. 979-990
 56.  ΔΕΚ της 16ης Ιουνίου 2005, C-105/03, Maria Pupino [H υποχρέωση της σύμφωνης προς το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας του εθνικού δικαίου καλύπτει και τις αποφάσεις-πλαίσιο του τίτλου VI της Συνθήκης ΕΕ], ΕΔΔΔΔ 1/2006, σελ. 219-225.
 57.  ΔΕΚ της 21ης Ιουλίου 2005, C-231/03, Coname [Παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας], ΕΔΔΔΔ 1/2006, σελ. 229-231.
 58.  ΔΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 2005, C-458/03, Parking Brixen GmbH [Παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας], ΕΔΔΔΔ 2/2206, σελ. 441-444.
 59.  ΠΕΚ της 14ης Φεβρουαρίου 2006, Τ-376/05 και Τ-383/05, ΤΕΑ-CEGOS SA [Γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου που διέπουν τη διοικητική διαδικασία], ΕΔΔΔΔ 2/2006, σελ. 456-459.
 60.  ΔΕΚ της 31ης Ιανουαρίου 2006, C-503/03, Επιτροπή κατά Βασιλείου της Ισπανίας [Σχέση μεταξύ της Συμβάσεως Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν και των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων], ΕΔΔΔΔ 3/2006, σελ. 685-690.
 61.  ΔΕΚ της 23ης Μαρτίου 2006, C-408/03, Επιτροπή κατά Βασιλείου του Βελγίου [Δικαίωμα διαμονής των πολιτών της Ενώσεως], ΕΔΔΔΔ 3/2006, σελ. 698-701.
 62.  ΔΕΚ της 27ης Απριλίου 2006, C-423/04, Sarah Margaret Richards [Διακρίσεις εις βάρος τρανσεξουαλικών ατόμων σε συνταξιοδοτικά ζητήματα], ΕΔΔΔΔ 4/2006, σελ. 914-918.
 63.  ΔΕΚ της 11ης Ιουλίου 2006, C-432/04, Eπιτροπή κατά Edith Cresson [Παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το αξίωμα του Επιτρόπου της ΕΕ], ΕΔΔΔΔ 4/2006, σελ. 928-933.
 64.  ΔΕΚ της 5ης Οκτωβρίου 2006, C-235/05, Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας [Ανάκτηση κοινοτικών ενισχύσεων και περιορισμοί της δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών], ΕΔΔΔΔ 1/2007, σελ.269-273.
 65.  ΔΕΚ της 19ης Σεπτεμβρίου 2006, C-506/2004, Graham J. Wilson [Η έννοια του εθνικού δικαιοδοτικού οργάνου κατά το κοινοτικό δίκαιο], ΕΔΔΔΔ 2/2007, σελ. 530-536.
 66.  ΔΕΚ της 3ης Μαΐου 2007, C-303/05, Advocaten voor der Wereld VZW [Δικαστική συνεργασία στις ποινικές υποθέσεις], ΕΔΔΔΔ 4/2007, σελ. 1058-1064.
 67.  ΔΕΚ της 7ης Ιουνίου 2007, C-222/05 έως C-225/05, van der Weerd [Aυτεπάγγελτη εκτίμηση του κοινοτικού δικαίου από το εθνικό δικαστήριο], ΕΔΔΔΔ 1/2008, σελ. 275-279.
 68.  ΔΕΚ της 12ης Φεβρουαρίου 2008, C-6/02, Willy Kempter KG [Υποχρέωση επανεξέτασης και ανάκλησης αντίθετης προς το κοινοτικό δίκαιο διοικητικής απόφασης που έχει καταστεί απρόσβλητη], ΕΔΔΔΔ 2/2008, σελ. 554-559.
 69.  ΔΕΚ της 12ης Φεβρουαρίου 2008, C-199/06, Centre d’exportation du livre français (CELF) [Το περιεχόμενο της υποχρεώσεως ανακτήσεως παρανόμων ενισχύσεων], ΕΔΔΔΔ 3/2008, σελ. 833-839.
 70.  ΔΕΚ της 26ης Ιουνίου 2008, C-329/06 και C-343/06 Wiedemann και Funch [Εξελίξεις στην έννοια της διακρατικής διοικητικής πράξεως: περιορισμοί στην αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδηγήσεως], ΕΔΔΔΔ 4/2008, σελ. 1080-1087.
 71. ΔΕΚ της 9ης Σεπτεμβρίου 2008, C-120/06 P C-121/06 P, FIAMM [Εξωσυμβατική ευθύνη της Κοινότητας ελλείψει παράνομης συμπεριφοράς], ΕΔΔΔΔ 2/2009, σελ. 544-553.
 72. ΠΕΚ της 8ης Οκτωβρίου 2008, Τ-411/06, Sogelma-Società generale lanori manutenzioni appalti Srl [Ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων των κοινοτικών οργανισμών], ΕΔΔΔΔ 3/2009, σελ. 823-833.
 73. Ε. Πρεβεδούρου/Σ. Κυβέλος, H μεταστροφή της νομολογίας της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς το παράβολο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Ν. 3886/2010 [από την ΣτΕ ΕΑ Ολ 136/2013 στην ΣτΕ ΕΑ Ολ 475/2013], ΘΠΔΔ 10/2013 prev-kyvel
 74. Ε. Πρεβεδούρου/Σ. Κυβέλος, “Διορθωτικές” παρεμβάσεις του δικαστή με contra legem ερμηνεία δικονομικών διατάξεων [με αφορμή το άρθρο 36 παρ. 5 του Ν 4129/2013 και την απόφαση ΕλΣυν 4222/2013 [VI Τμήμα], ΘΠΔΔ 12/2013, σ. 1141 teyxos_12_prevedourou (2).
 75. Ε. Πρεβεδούρου/Σ. Κυβέλος, Εκτέλεση κατά του Δημοσίου – Αντισυνταγματική η εγγυητική επιστολή. ΣτΕ 9/2013, ΘΠΔΔ 1/2014, σ. 27 [εγγυητική επιστολή για εκτέλεση κατά του Δημοσίου]
 76. Ε.Πρεβεδούρου, Υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης-Χάρτης ΘΔ. ΔΕΕ C-40/12, C-50/12, C-58/12, ΘΠΔΔ 3-4/2014, σ. 372 [εύλογη διάρκεια δίκης].
 77. Ε. Πρεβεδούρου, Ευθύνη του Δημοσίου από πράξεις οργάνων της δικαστικής εξουσίας. ΣτΕ Ολ 1501/2014, ΘΠΔΔ 5/2014, σ. 411 [prevedourou (3)].
 78. Ε. Πρεβεδούρου/Σ. Κυβέλος, Προθεσμία έκδοσης απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής. ΣτΕ 1373/2014, ΔιΔικ 3/2014, σ. 642 [DiDik-3-14_ëΪ³-1373-2014]
 79. Ε. Πρεβεδούρου/Σ. Κυβέλος, Νεότερες εξελίξεις ως  προς τον περιορισμό  της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Διοίκησης προς ακυρωτική απόφαση, ΔιΔικ 6/2014, σ. 1476 [DiDik-6-14_meletes(Kyvelos-Prevedourou)]
 80. Ε. Πρεβεδούρου, ΣτΕ Ολ 3175/2014, Κατάργηση δίκης-προθεσμία καταθέσεως δικογράφου, ΘΠΔΔ 10-11/2014, σ. 925 [κατάργηση δίκης]
 81. Ε. Πρεβεδούρου/Σ. Κυβέλος, ΣτΕ Ολ 4003/2014, αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών – παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, ΘΠΔΔ 12/2014, σ. 1072
 82. Ε. Πρεβεδούρου, ΔΕΕ C-166/13, Θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση και άλλες πολιτικές σχετικές με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, ΔιΔικ 1/2015, σ. 154 [DiDik_1-2015_DEE_C-166-13]
 83. Ε. Πρεβεδούρου, Προβλήματα συμβατότητας του σχεδίου συμφωνίας για την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ: η γνωμοδότηση ΔΕΕ 2/13 της 18.12.2014, ΤοΣ 1-2/2015, σ. 127
 84. E. Πρεβεδούρου/Σ. Κυβέλος, Ακύρωση κανονιστικών πράξεων λόγω αντισυνταγματικότητας της εξουσιοδοτικής διάταξης. Το περιεχόμενο της συμμόρφωσης της Διοίκησης: ΣτΕ Ολ 1251/2015, ΘΠΔΔ 4/2015, σ. 260 [Μετεγγραφές]
 85. E. Πρεβεδούρου, H εφαρμογή της αρχής ne bis in idem στην περίπτωση σωρευτικής επιβολής  διοικητικών κυρώσεων - Με αφορμή   την απόφαση ΣτΕ 1091/2015, ΘΠΔΔ 6/2015, σ. 524 και www.constitutionalism.gr  [Prevedourou (18)]
 86. Ε. Πρεβεδούρου, Η δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας στις διαφορές που απορρέουν από την αμφισβήτηση της νομιμότητας πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής: ΣτΕ 1152/2015, ΔιΔικ 3/2015, σ. 363 [DiDik_3-2015_Ste-1152-2015]
 87. E. Πρεβεδούρου, Συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτικές αποφάσεις επί νομοθετικής μεταβολής (ΣτΕ 2617/2015), ΔιΔικ 5/2015, σ. 697 [DiDik_5-2015_ëΪ³-2617-2015]
 88. Ε. Πρεβεδούρου, Διαδοχικές ακυρώσεις για τυπικές πλημμέλειες. Περιπλοκές  στις πρυτανικές εκλογές του Ν. 4009/2011 (ΣτΕ 2357/2014, 4474/2014, 3238/2015, 2948/2015), ΘΠΔΔ 8-9/2015, σ. 869 [διαδοχικές ακυρώσεις]
 89. Ε. Πρεβεδούρου, Ακύρωση πράξεων λόγω τυπικών σφαλμάτων της διοικητικής διαδικασίας (ΣτΕ Ολ 3236/2015), ΘΠΔΔ 10/2015, σ. 916
 90. E. Πρεβεδούρου, Δεδικασμένο – Ζητήματα διοικητικής φύσεως (ΣτΕ Ολ 217/2016), ΘΠΔΔ 1/2016, σ. 31 [ζητήματα δεδικασμένου]
 91. E. Πρεβεδούρου/Σ. Κυβέλος, Νεότερες εξελίξεις ως προς την reformatio in peius στην ενδικοφανή προσφυγή (Με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 236/2016), ΘΠΔΔ 2/2016, σ. 159 [PREVEDOUROY.2.2016]
 92. E. Πρεβεδούρου, Νομολογιακή αποδυνάμωση του άρθρου 6 παρ. 4 ΚΔΔιαδ – Σχέση δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης και ενδικοφανούς προσφυγής, ΘΠΔΔ 6/2016, σ. 566 [prevedourou.commentaire3521.2016]
 93. E.  Πρεβεδούρου, Διασταλτική ερμηνεία της έννοιας της πράξης διοικητικής αρχής (σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1007/2016), ΘΠΔΔ 7/2016, σ. 668 [έννοια εκτελεστής πράξης].
 94. Ε. Πρεβεδούρου, Το διοικητικό δίκαιο πρέπει να ξαναγίνει νομολογιακό; (σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1392/2016), ΘΠΔΔ 11/2016, σ. 1066-1071.
 95. Νομολογιακές εξελίξεις ως προς την ερμηνεία της “ιδιάζουσας σχέσης” κατά το άρθρο 7 του ΚΔΔιαδ. Η έννοια της “μειοψηφίας” στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 1566/2016), ΔιΔικ 5/2016, σ. 726-729
 96. Ε. Πρεβεδούρου, Η ζημία των ιδιωτών κατόχων ελληνικών χρεογράφων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους δεν καταλογίζεται στην ΕΚΤ (ΓεΔΕΕ της 7ης Οκτωβρίου 2015, Τ-79/13, Alessandro Accorinti κατά ΕΚΤ), ΔτΑ (Δικαιώματα του Ανθρώπου) τεύχος 68/2016, σ. 435
 97. Διαταγή (injonction) του ακυρωτικού δικαστή προς τη Διοίκηση σε απορριπτική απόφαση (ΣτΕ 2142/2016) [prevedourou_2]

  98. Διεύρυνση της κατηγορίας των δεκτικών ευθείας ακυρωτικής προσβολής πράξεων; (με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 303/2017), ΘΠΔΔ 5/2017, σ. 454-457 [prevedourou_1]

  99.Τα όρια της εξουσίας του εισηγητή δικαστή για τη διάσωση του ένδικου βοηθήματος (ΣτΕ 935/2017), ΘΠΔΔ 5/2017, σελ. 863-870

  100.Δικαστική προσβολή διάταξης τυπικού νόμου – Αίτηση ακυρώσεως vs αγωγή αποζμίωσης: τολμηρή και επικίνδυνη γενίκευση; (ΣτΕ Ολ 704/2018), ΘΠΔΔ 3/2018, σελ. 232-238

  101. Η νομική φύση των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ που αφορούν τον δικονομικό  χειρισμό υποθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου: δογματική συνέπεια, θεσμική αβρότητα ή (δικο)νομικός ρεαλισμός; ΘΠΔΔ 3/2019, σελ. 221-230

  102. Από τον δικαστή τιμητή στον δικαστή σωφρονιστή – Νέες εξουσίες διαταγής για τον ακυρωτικό δικαστή. Με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 573/2019, ΘΠΔΔ 4/2019, σελ. 316-320

  103. Έλλειψη αναδρομικής ισχύος κανονιστικής πράξης που εκδόθηκε προς συμμόρφωση σε ακυρωτική απόφαση: συνταγματικότητα του περιορισμού της υποχρέωσης συμμόρφωσης λόγω επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος (με αφορμή την ΣτΕ 2137/2019), ΘΠΔΔ 1/2020, σελ. 84-91

 

 

 

 

............

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο