Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Διάκριση διοικητικών διαφορών σε ακυρωτικές και ουσίας (23 Οκτωβρίου 2018)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νομική Σχολή

Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

Διδακτική Μονάδα Διοικητικού Δικαίου

Μάθημα: Διοικητική Δικονομία

Χειμερινό εξάμηνο 2018-Τμήμα 3ο

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ευγενία Πρεβεδούρου

Συνδρομή: Τάσος Παυλόπουλος, Δ.Ν..

Ημερομηνία: 23 Οκτωβρίου 2018

 

Θεματική ενότητα: Η διάκριση των διοικητικών διαφορών σε ακυρωτικές και ουσίας-ζητήματα αρμοδιότητας [Α. Παυλόπουλος Μάθημα 2. Διάκριση διαφορών σε ουσίας και ακυρωτικές]

Πάγια θέση της νομολογίας: Η θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας ως δικαστηρίου που δικάζει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτ. α του άρθρου 95 του Συντάγματος, την αίτηση ακυρώσεως κατά των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών, είναι καίρια στο σύστημα του Κράτους Δικαίου που καθιερώνει το Σύνταγμα, η δε γενική ακυρωτική δικαιοδοσία του δικαστηρίου τούτου δεν αφήνεται από τον συντακτικό νομοθέτη στην απόλυτη διάθεση του κοινού νομοθέτη και, συνεπώς, ο περιορισμός της δια της μεταφοράς κατηγοριών υποθέσεων προς εκδίκαση στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο από την άποψη της τηρήσεως των συνταγματικών ορίων. Ειδικότερα από τις μνημονευόμενες στην προηγούμενη σκέψη συνταγματικές διατάξεις προκύπτουν τα ακόλουθα : Στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ανατίθεται, εκτός από τις διοικητικές διαφορές ουσίας που το ίδιο το Σύνταγμα αναθέτει σε άλλα δικαστήρια, [1]γενική αρμοδιότητα επί των διοικητικών διαφορών που πηγάζουν είτε από διοικητικές συμβάσεις είτε από ενέργειες διοικητικών οργάνων που δεν συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο νόμος οργανώνει κατά τέτοιο τρόπο τη δικονομική προστασία του πολίτη, ώστε το αίτημά του ενώπιον του δικαστηρίου να είναι η καταψήφιση σε παροχή ή η αναγνώριση δικαιώματος ή έννομης σχέσης που διέπεται από το δημόσιο δίκαιο. Από την άλλη πλευρά, λόγω της γενικής ακυρωτικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών, [2]ο νόμος,κατά την έννοια των ανωτέρω άρθρων 94 παρ. 1, 95 παρ. 1 περίπτ. α΄ και 95 παρ. 3 του Συντάγματος, που πρέπει να ερμηνευθούν συνδυασμένα, μπορεί να ανατεθεί στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, όταν η διαφορά γεννάται από εκτελεστή διοικητική πράξη, μόνον ειδική αρμοδιότητα, για συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, η φύση και η σπουδαιότητα των οποίων δεν επιβάλλει, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, την εκδίκασή τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η κατά τα ανωτέρω ανατιθέμενη στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια αρμοδιότητα μπορεί να οργανωθεί από τον νόμο είτε ωςακυρωτική, όταν το αίτημα ενώπιον του δικαστηρίου δεν μπορεί, σύμφωνα με τον νόμο να έχει ως περιεχόμενο την τροποποίηση αλλά μόνο την εν όλω ή εν μέρει ακύρωση εκτελεστής διοικητικής πράξεως ή την ακύρωση παραλείψεως προς έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξεως, είτε ως αρμοδιότητα που εκτείνεται σε άσκηση πλήρους δικαιοδοσίας,όταν το αίτημα ενώπιον του δικαστηρίου μπορεί, σύμφωνα με τον νόμο, να είναι, εκτός από την ακύρωση, και η μεταρρύθμιση εκτελεστής διοικητικής πράξεως και το δικαστήριο έχει, κατ΄ αρχήν, την εξουσία να διαμορφώσει το ουσιαστικό περιεχόμενο της πράξεως ή του δικαιώματος, της υποχρεώσεως ή της καταστάσεως που απορρέει από αυτή, μετά από διάγνωση των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως.

Άσκηση: Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί με κριτήριο τη φύση της διαφοράς και τους κανόνες κατανομής αρμοδιότητας μεταξύ των διοικητικών δικαστηρίων
ΠεριπτώσειςΕίδος διαφοράςΑρμόδιο δικαστήριοΈνδικο βοήθημαΕφαρμοστέο δίκαιο
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου
Προαγωγή στο βαθμό Γενικού Διευθυντή δημόσιας υπηρεσίας
Χαρακτηρισμός κτιρίου ως αυθαιρέτου
Διεκδίκηση αποζημίωσης ένεκα αστικής ευθύνης του δημοσίου
Ανάκληση άδειας λειτουργίας αναψυκτηρίου
Χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως αναδασωτέας
Άρνηση χορήγησης άδειας εργασίας σε αλλοδαπό
Διεκδίκηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων
Πράξη επιβολής ενός φόρου
Άρνηση χορήγησης άδειας λαϊκών αγορών
Επιβολή προστίμου από τον Λιμενάρχη για παραβάσεις εντός λιμένος
Άρνηση χορήγησης φορολογικής ενημερότητας
Προσβολή μίας υπουργικής απόφασης
Για την ορθή δικονομική υπαγωγή μίας διαφοράς προτείνεται η ακόλουθη συλλογιστική:
(ΠΡΟΣΟΧΗ: υφίστανται εξαιρέσεις και υποπεριπτώσεις)
Ερώτημα 1οΕίναι κανονιστική η πράξη που εξετάζουμε;Αν ΝΑΙΆσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ
Αν ΟΧΙ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ερώτημα 2οΈχουμε διαφορά ουσίας;

(ελέγχουμε για τον σκοπό αυτό τις διατάξεις του Ν. 1406/1983και το ά. 7 του Ν. 702/1977

 

 

 

 

 

Αν ΝΑΙ

1. Ένδικο βοήθημα: Η προσφυγή

2. Κατανομή αρμοδιότητας: ά. 6 ΚΔΔικ

3. Εφαρμοστέο δίκαιο: Ο ΚΔΔικ

* αγωγή, εάν το αίτημα είναι η επιδίκαση χρηματικού ποσού

* ανακοπή, εάν στρεφόμαστε κατά πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης

* υπαλληλική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 103 § 4 Συντ. Δικάζεται από το ΣτΕ σύμφωνα με τα άρθρα 41-44 ΠΔ 18/1989

Αν ΟΧΙ
 

 

 

 

 

 

 

Ερώτημα 3ο

 

 

 

`

 

Έχουμε ακυρωτική διαφορά στο Διοικητικό Εφετείο;

(ελέγχουμε για τον σκοπό αυτό τις διατάξεις του Ν. 702/1977)

 

 

 

 

 

Αν ΝΑΙ

 

 

 

1. Ένδικο βοήθημα: Η αίτηση ακύρωσης

2. Κατανομή αρμοδιότητας: ά. 1 Ν. 702/1977

3. Εφαρμοστέο δίκαιο: ΠΔ 18/1989 (όπως ορίζει το ά. 4 Ν. 702/1977)

* ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ασκούνται αιτήσεις ακύρωσης κατά ατομικών πράξεων, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει, κατ’ άρθρο 15 § 1 Ν. 3068/2002

* Στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείουανήκει η εκδίκαση διαφορών από συμβάσεις (= ουσίας), σύμφωνα με το ά. 6 § 2 εδ. ά ΚΔΔικ). Όπως επίσης και οι  «μεγάλες» φορολογικές και τελωνειακές διαφορές (ά. 6 § 2 εδ. β΄= ουσίας).

 

 

 

Αν ΟΧΙ

 
Τεκμήριο ακυρωτικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), σύμφωνα με το ά. 95 § 1 στοιχ. α΄ Συντ.
Προσήκον ένδικο βοήθημα είναι η αίτηση ακύρωσης, ενώ η δικονομική τάξη ενώπιον του ΣτΕ ρυθμίζεται από το ΠΔ 18/1989

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Θέμα 1: Ο Α θέλει να προσβάλει μία πράξη αρχής που εδρεύει στον Πειραιά, δυνάμει της οποίας του επιβλήθηκε από τον Λιμενάρχη πρόστιμο ύψους 59.000 €.

Ποιο είναι το καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο και ποιο ένδικο βοήθημα θα ασκηθεί;

Θέμα 2:Στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης εκδόθηκε σε βάρος του Τ ταμειακή βεβαίωση για ποσό ύψους 80.000 €.

Ποιο ένδικο βοήθημα θα ασκήσει ο Τ και ενώπιον ποιοι δικαστηρίου;

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο