Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Διάγραμμα Ύλης Εμβάθυνσης Δημοσίου Δικαίου

1. Ζητήματα ανάκλησης των διοικητικών πράξεων
-Ανάκληση ομοίων πράξεων
ΣτΕ 370/1997
ΣτΕ Ολ 2176/2004 (μετά την παραπεμπτική ΣτΕ 3500/2002 του Γ΄Τμήματος
ΣτΕ Ολ 1175/2008

-Εξωσυμβατική ευθύνη της Διοίκησης λόγω ανάκλησης ευμενούς πράξης
ΣτΕ 980/2002
ΣτΕ 631/2010

-Κοινοποίηση ανακλητικής πράξης
ΣτΕ Ολ 602/2003 (κατόπιν της παραπεμπτικής ΣτΕ 858/2002 του Δ΄ Τμήματος)
ΣτΕ 3173/2004, 1979/2010

-Αρμοδιότητα προς ανάκληση
ΣτΕ Ολ 1581/2010 (κατόπιν της παραπεμπτικής ΣτΕ 611/2008 του Δ΄ Τμήματος)

-Ανάκληση πράξης αντίθετης προς το ενωσιακό δίκαιο
ΔΕΚ της 20ής Μαρτίου 1997, C-24/95, Land Rheinland-Pfalz κατά Alcan Deutschland GmbH, Συλλογή 1997, σ. Ι-1591
ΔΕΚ της 13ης Ιανουαρίου 2004, C-453/00, Kühne & Heitz, Συλλογή 2004, σ. I-837
ΔΕΚ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 12ης Φεβρουαρίου 2008, C-2/06, Willy Kempter KG, Συλλογή 2008, σ. Ι-411
ΔΕΚ της 18ης Ιουλίου 2007, C-119/05, Lucchini SpA, Συλλογή 2007, σ. Ι-6199

2. Οι «διοικητικής φύσης» πράξεις των δικαστικών αρχών
-Έννοια «διοικητικής φύσης πράξεων» των δικαστικών αρχών (αποκλείεται ο ευθύς ή παρεμπίπτων δικαστικός έλεγχος)
ΣτΕ Ολ 282/1995, ΣτΕ 611/2009, 1919/2009, 2749/2010, Ολ 3771/2011

-Φύση πειθαρχικών συμβουλίων του μονίμου προσωπικού των καταστημάτων κράτησης (συλλογικά διοικητικά όργανα)
ΣτΕ Ολ 2011/2003 (κατόπιν της παραπεμπτικής ΣτΕ 821/2002 του ΣΤ΄Τμήματος)

-Ανώτατο πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγόρων (νομολογιακή μεταστροφή)
ΣτΕ Ολ 189/2007 (κατόπιν της παραπεμπτικής ΣτΕ 2978/2004 του Γ΄Τμήματος)

-Υπηρεσιακά συμβούλια δικαστικών υπαλλήλων
ΣτΕ Ολ 3034/2008 (σε συνδυασμό με την ΣτΕ 419/2005), 4001/2011
ΣτΕ Ολ 195/2013

3. Η παρέμβαση του νομοθέτη στα έργα της δικαιοσύνης

– Αναδρομική κύρωση με νόμο κανονιστικής πράξης που εκδόθηκε χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση ή καθ’υπέρβαση αυτής
ΣτΕ Ολ 3596/1991

– Αναδρομική ισχυροποίηση με νόμο κανονιστικής πράξης που εκδόθηκε κατά παράβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης
ΣτΕ Ολ 3633/2004, ΣτΕ 1319/2009

-Προϋποθέσεις εφαρμογής αναδρομικής νομοθετικής διάταξης σε εκκρεμή υπόθεση
ΣτΕ 372/2005
ΣτΕ 6/2010
ΣτΕ 338/2011

-Νόμος που επαναλαμβάνει διοικητική πράξη ή είναι διατυπωμένος κατά τρόπο που να μην προβλέπεται έκδοση διοικητικής πράξης
ΣτΕ Ολ 1847/2008 (κατόπιν της παραπεμπτικής ΣτΕ 1767/2005 του Ε΄Τμήματος)

– Αδυναμία προσβολής τυπικού νόμου με αίτηση ακύρωσης
ΣτΕ 391/2008
ΣτΕ Ολ 4076/2010
ΔΕΕ της 18ης Οκτωβρίου 2011, C-128/09 έως C-131/09, C-134/09 και C-135/09, Antoine Boxus και Willy Roua κ.λπ.κατά Région wallonne
ΔΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2012, C-182/10, Marie-Noëlle Solvay κ.λπ. κατά Région wallonne
ΣτΕ ΕΑ 141/2010, ΕΑ 151/2011

4. Η δικαστική ασυλία των κυβερνητικών πράξεων

ΣτΕ Ολ 22/2007, ΣτΕ Ολ 22/2006, Ολ 3669/3006

 

5. Νομολογιακές εξελίξεις στο δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης
– Πότε είναι λυσιτελής η προβολή από τον διοικούμενο λόγου ακύρωσης περί μη τήρησης του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης
ΣτΕ 3382/2010, ΣτΕ Ολ 4447/2012, 4918/2012, 715/2013, ΣτΕ 2180/2013

6. Ζητήματα ακυρωτικού ελέγχου των διοικητικών πράξεων
-Ο ακυρωτικός έλεγχος υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ
ΣτΕ Ολ 3319, 3320/2010, ΣτΕ 1361/2013

-Τα όρια ουσιαστικοποίησης των ακυρωτικών διαφορών
ΣτΕ Ολ 3919/2010, Ολ 618-623/2013

7. Πράξεις της διοίκησης, με τις οποίες παραχωρούνται ιδιαίτερα δικαιώματα επί κοινοχρήστων πραγμάτων

ΣτΕ Ολ 891/2008

8. Πρότυπη δίκη (άρθρο 1 του Ν 3900/2010)
ΣτΕ Ολ 601/2012, Ολ 1971/2012, ΣτΕ 690/2013

9. Εύλογη διάρκεια της διοικητικής δίκης
– Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης
ΣτΕ 4467/2012, ΣτΕ 1/2013

10. Περιορισμός της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος
ΣτΕ Ολ 1776/2007 [«η εταιρεία «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.», ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, αποτελεί οργανισμό που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και ασκεί δραστηριότητα, χαρακτηριζόμενη από τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού του ως κοινής ωφελείας»]
ΣτΕ Ολ 231/2011 [Παραχώρηση στον Ο.Π.Α.Π. αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, διοργάνωσης και λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών, λόγω της ανάγκης άντλησης οφέλους για το δημόσιο ταμείο, καθώς και της ανάγκης μείωσης της προσφοράς των τυχερών παιχνιδιών και καταπολέμησης της συναφούς εγκληματικότητας. Υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ]
ΔΕΕ της 24ης Ιανουαρίου 2013, C-186/11 και C-209/11, Stanleybet International Ltd και λοιπών (C-186/11) και Sportingbet plc (C-209/11) [Τα άρθρα 43 ΕΚ και 49 ΕΚ έχουν την έννοια ότι αντιβαίνει προς αυτά εθνική κανονιστική ρύθμιση, ….η οποία παρέχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχειρίσεως, οργανώσεως και λειτουργίας των τυχερών παιγνίων σε έναν και μόνον οργανισμό, εφόσον, αφενός, η ρύθμιση αυτή δεν ανταποκρίνεται όντως στη μέριμνα για μείωση των δυνατοτήτων συμμετοχής σε παίγνια και για περιορισμό των δραστηριοτήτων στον τομέα αυτόν με συνεπή και συστηματικό τρόπο και, αφετέρου, εφόσον δεν διασφαλίζεται αυστηρός έλεγχος από τις δημόσιες αρχές της επεκτάσεως του τομέα των τυχερών παιγνίων αποκλειστικώς και μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την καταπολέμηση της συναφούς προς τα παίγνια εγκληματικότητας, πράγμα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να ελέγξει.]

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο