Υποστήριξη Διδασκαλίας Ευγενίας Πρεβεδούρου

Διάγραμμα Ύλης Γενικού Διοικητικού Δίκαιου (επαναληπτικό μάθημα της 9.3.2015)

Ι. Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Οι βασικές έννοιες του διοικητικού δικαίου: Διοίκηση και διοικητικό δίκαιο
Α. Έννοια και όψεις της Δημόσιας Διοίκησης
Λειτουργική έννοια: Κυριαρχική [περιοριστική, παροχική και ρυθμιστική] διοίκηση. Συναλλακτική διοίκηση.
Οργανική έννοια: Το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η έννοια του δημοσίου τομέα. Τα διοικητικά όργανα. Η δημόσια υπηρεσία υπό λειτουργική και οργανική έννοια και οι αρχές που τη διέπουν.

Β. Το διοικητικό δίκαιο
Ιστορικά στοιχεία, διάκριση από το ιδιωτικό δίκαιο, διάκριση από το συνταγματικό δίκαιο. Διάκριση μεταξύ γενικού διοικητικού δικαίου και διοικητικού δικονομικού δικαίου

2. Οι πηγές του διοικητικού δικαίου
Α. Εθνικές
α) Το Σύνταγμα
β) Οι νόμοι
γ) Οι κανονιστικές πράξεις
δ) Οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου
ε) Το διοικητικό έθιμο
στ) Η νομολογία
ζ) Η ιδιωτική βούληση

Β. Υπερεθνικές
α) Το διεθνές δίκαιο
β) Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιώματων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών
γ) Το ενωσιακό δίκαιο

3. Κανόνες εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου από την ελληνική διοίκηση
Α. Η αρχή της «διαδικαστικής αυτονομίας» των κρατών μελών.
Β. Οι αρχές της ομοιόμορφης και αποτελεσματικής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου.

4. Τα διοικητικά όργανα και οι αρμοδιότητές τους
Α. Τα διοικητικά όργανα
α) Είδη των διοικητικών οργάνων
β) Η νόμιμη υπόσταση των οργάνων
γ) Το de facto όργανο
δ) Κανόνες συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας των συλλογικών διοικητικών οργάνων

Β. Η διοικητική αρμοδιότητα
α) Έννοια
β) Κατά τόπον και καθ’ύλην αρμοδιότητα. Οι κατά χρόνο μεταβολές της αρμοδιότητας
γ) Η αρμοδιότητα κατά διακριτική ευχέρεια και η δέσμια αρμοδιότητα της διοίκησης

5. Οι διοικητικές πράξεις
Α. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης

– Ορισμός

– Τεκμήριο νομιμότητας

– Εκτελεστότητα

Β. Είδη των διοικητικών πράξεων
α) Ατομικές πράξεις
β) Κανονιστικές πράξεις
γ) Γενικής εφαρμογής
δ) Ευμενείς-δυσμενείς
ε) Ρητές-σιωπηρές
στ) Η σύνθετη διοικητική ενέργεια

Γ. Η διαδικασία έκδοσης των διοικητικών πράξεων
α) Η αίτηση του ιδιώτη και η αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης
β) Η σύμπραξη άλλων διοικητικών οργάνων: γνωμοδοτήσεις
γ) Το δικαίωμα ακρόασης και άλλες μορφές συμμετοχής του ιδιώτη
δ) Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων

Δ. Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά στοιχεία

Ε. Μορφολογικά χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης

ΣΤ. Έναρξη και λήξη ισχύος της διοικητικής πράξης

Ζ. Πρόσθετοι και παρεπόμενοι ορισμοί στη διοικητική πράξη

Η. Οι ελαττωματικές διοικητικές πράξεις

Θ. Οι κανόνες ανάκλησης των διοικητικών πράξεων
α) Ανάκληση παρανόμων διοικητικών πράξεων. Η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης
β) Ανάκληση νομίμων πράξεων

γ) Αρμοδιότητα ανάκλησης

δ) Διαδικασία ανάκλησης

6. Η διοικητική σύμβαση
Α. Η έννοια της διοικητικής σύμβασης. Συμβάσεις διοικητικές και ιδιωτικού δικαίου

Β. Η έννοια της δημόσιας σύμβασης

Γ. Κανόνες που διέπουν τη διαδικασία σύναψης της διοικητικής σύμβασης

Δ. Κανόνες που διέπουν την εκτέλεση και τη λύση της διοικητικής σύμβασης

7. Ο έλεγχος της διοικητικής δράσης
Α. Εξωτερικός
α) Κοινοβουλευτικός
β) Δικαστικός

Β. Ο αυτοέλεγχος της Διοίκησης
α) Ο ιεραρχικός έλεγχος
β) Η διοικητική εποπτεία
γ) Οι διοικητικές προσφυγές
i. Έννοια
ii. Συνταγματικότητα
iii. Τα είδη των διοικητικών προσφυγών
– Οι άτυπες διοικητικές προσφυγές
– Η ειδική προσφυγή νομιμότητας και η ενδικοφανής προσφυγή

8. Η εξωσυμβατική ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης
Α. Συνταγματικό θεμέλιο και εφαρμοστέο δίκαιο

Β. Οι προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης της ευθύνης

Γ. Η αποζημίωση

Δ. Η προσωπική ευθύνη του οργάνου

Ε. Η ευθύνη προς αποζημίωση από νόμιμες πράξεις

ΣΤ. Η ευθύνη των κρατών μελών λόγω παραβίασης του ενωσιακού δικαίου
ΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Τα συνταγματικά θεμέλια του δικαίου της διοικητικής οργάνωσης
2. Συστήματα διοικητικής οργάνωσης
3. Τα κεντρικά όργανα του κράτους
Α. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Β. H Κυβέρνηση
Γ. Ο Πρωθυπουργός
Δ. Οι Υπουργοί – υφυπουργοί
Ε. Οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων και τα λοιπά κεντρικά όργανα

4. Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές
Α. Έννοια και λόγοι ύπαρξης
Β. Νομικό καθεστώς
Γ. Η συνταγματική προβληματική των ΑΔΑ

5. Τα μεγάλα Σώματα της Διοίκησης
Α. Το Συμβούλιο της Επικρατείας
Β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο
Γ. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

6. Τα περιφερειακά όργανα του κράτους
Α. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Β. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Γ. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ
Δ. Υπουργεία χωρικής αρμοδιότητας

7. Η τοπική αυτοδιοίκηση
Α. Συνταγματικές εγγυήσεις
α) Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δύο βαθμών
β) Εκλογή των αρχών από τον λαό
γ) Διοίκηση τοπικών υποθέσεων (έννοια τοπικής υπόθεσης)
δ) Διοικητική και δημοσιονομική αυτοτέλεια
ε) Έλεγχος νομιμότητας από το κράτος

Β. Ο πρώτος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι)
α) Όργανα-αρμοδιότητες
β) Περιουσία – προσωπικό
γ) Εποπτεία
δ) Δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

Γ. Ο δεύτερος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες)
α) Όργανα – αρμοδιότητες
β) Περιουσία – προσωπικό
γ) Εποπτεία
δ) Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις της περιφέρειας

Δ. Ιδιαίτερες μορφές οργάνωσης των ΟΤΑ
α) Μητροπολιτικές περιφέρειες
β) Νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι – νησιωτικές περιφέρειες
γ) Σύνδεσμοι δήμων και περιφερειών

8. Η καθ’ύλην αυτοδιοίκηση
Α. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
α) Χαρακτηριστικά
β) Κατηγορίες
γ) Κανόνες ως προς τη σύσταση και τη λειτουργία
δ) Η εποπτεία

Β. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα
α) Ιστορική εξέλιξη
β) Κατηγορίες
γ) Κανόνες ως προς τη σύσταση και τη λειτουργία
δ) Έλεγχος και εποπτεία επί των νπιδ

Για να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου καλύτερη, χρησιμοποιούμε cookies. περισσότερα

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Αν συνεχίσετε να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, ή πατήσετε στο κουμπί "Αποδοχή" παρακάτω, σημαίνει πως δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό.

Κλείσιμο